Elektron
Kitabxana
ID:
100645
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İsmayılov Ə.H., İ.Ə. İsamyılov Üzvi kimya. Bakı, Maarif, 1998
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kimya
ID:
100646
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məhərrəmov A.M., Çıraqov M.İ, Rəhimov K.Q., Şirinova A.F. Kristolografiya və kristallokimya . Bakı, Bakı Universiteti , 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kimya
ID:
100647
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Abbasov V.M., Məhərrəmov A.M., Abbasov M.M., Babanlı M.V.,Tağıyeva A.M. Qeyri-üzvi kimya . Bakı , Azərbaycan Milli Ensklopediyası Nəşriyyatı , 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kimya
ID:
100648
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Zeynalov E.B. Füllerenler: Məlumat toplusu (1991-2006). Bakı, Nurlan , 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kimya
ID:
100649
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İmamvediyev N.Ə. Maqmatik proseslərin geokimyası (petroloji əsaslarla). Bakı , Bakı Universiteti , 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kimya
ID:
100650
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məhərrəmov A.M., Allahverdiyev M.Ə. Həyat fəaliyyətinin kimyəvi əsasları. Ali məktəblər üçün dərslik. Bakı , Bakı Universiteti , 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kimya
ID:
100651
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədova L., İlyaslı T., Bağıyeva M. Radiasiya kimyası.(qısa kurs) . Bakı , 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kimya
ID:
100652
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Quliyev T.N. Kimyəvi rabitə. Bakı, Bakı Universiteti, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kimya
ID:
100653
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Магеррамов А.М., Ахмедова Р.А., Ахмедова Н.Ф. Нефтехимия и нефтепереработка. Bakı , Bakı Universiteti , 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kimya
ID:
100654
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məhərrəmov A.M., Allahverdiyev M.Ə. Üzvi kimya sual və cavablarda . Bakı , Bakı Universiteti , 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kimya
ID:
100655
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.M.Məhərrəməv, A.İ.İsmiyev, M.N.Məhərrəmov. Üzvi birləşmələrin adlandırılması (ali məktəblər üçün dərs vəsaiti). Bakı, 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kimya
ID:
100656
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məhərrəmov A.M., Nəsibov Ş.S., Allahverdiyev M.Ə. Üzvi kimyada fiziki tədqiqat üsulları. Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti.. Bakı, Bakı Universiteti , 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kimya
ID:
100657
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.M.Məhərrəmov, M.Ə.Allahverdiyev, M.Ə.Axundov Metalüzvi birləşmələr üzvi praktikumda (Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti). Bakı, Bakı Universiteti , 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kimya
ID:
100658
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ахмедов М.М., Теймурова. З.А. Переработка высокожелезистых сульфидных свинцовых концентратов. Баку, ХХ-УNЕ, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kimya
ID:
100659
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məsimov E.Ə. Polimerlərin fiziki kimyası . Bakı , Bakı Universiteti , 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kimya
ID:
100660
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə.L.Şabanov Analitik Kimyanın əsasları. Bakı, Maarif, 1997
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kimya
ID:
100661
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
S.F.Qarayev, P.Ş.Məmmədova,A.Q.Həbibova Biokimyanın əsasları. Bakı, Təfəkkür, 2002
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kimya
ID:
100662
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə.Ağayev,D.Aşurov,Ş.Tarverdiyev,Q.Ramazanov Əsas Üzvi maddələr istehsalının prosesləro və məhsulları. Sumqayıt, 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kimya
ID:
100663
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İ.Şıxıyev Əsas üzvi və neft-kimya sintezinin texnologiyası. Bakı, Maarif, 1977
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kimya
ID:
100664
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
D.Tağıyev Heterogen kataliz neft kimyasında. Bakı, Elm, 1992
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kimya
ID:
100665
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə.Ağayev,R.Məmmədov Kimya texnologiyasının əsasları. Sumqayıt, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kimya
ID:
100666
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.Əskərov,G.Quliyeva,A.Niyazova Kimyanın tədrisi metodikası. Sumqayıt, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kimya
ID:
100667
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.M.Mustafayev Metal Üzvi birləşmələr. Bakı, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kimya
ID:
100668
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ağayev Ə.,Q.Bayramov,Q,Ramazanov Monomerlər Kimyası. Sumqayıt, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kimya
ID:
100669
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.M.Mövsumzadə Üzvi Kimya. 1. Bakı, Maarif, 1968
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kimya
ID:
100670
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.M.Mövsumzadə,P.Qurbanov Üzvi Kimya. 2. Bakı, Maarif, 1985
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kimya
ID:
100671
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.Məhərrəmov,M.Bayramov Neft Kimyası və Neft kimyəvi sintez. Bakı, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kimya
ID:
100672
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.Petrov Kimya. Moskva, 1981
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kimya
ID:
100673
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.Əskərov Qeyri-üzvi kimyanın tədrisinə aid praktikum. Sumqayıt, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kimya
ID:
100674
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
D.Aşurov tətbiqi elektrokimya. Sumqayıt, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kimya
ID:
100675
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
R.Qəhrəmanov,Z.Məmmədov Ümumi və qeyri-üzvi kimyanın nəzəri əsasları. Sumqayıt, SDU, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kimya
ID:
100676
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
E.Nəsibov Üzvi Kimya. Bakı, 2012
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kimya
ID:
100677
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
E.Əliyeva Üzvi reaksiyaların mexanizminin tədrisi metodikası. Bakı, 1999
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kimya
ID:
100678
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
S.Qarayev Üzvi Kimya. Bakı, 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kimya
ID:
100679
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
O.Əkbərov,A.Əzizov Yüksək molekullu birləşmələr kimyası. Bakı, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kimya
ID:
100680
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə.Ağayev,Q.Bayramov Yüksək molekullu birləşmələr əsasında kompozisiya materialları . Sumqayıt, 2012
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kimya