Elektron
Kitabxana
ID:
100720
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Abdullayev H.X., Məsimov N.M. Uşaqların ekoloji tərbiyəsi. Bakı, Maarif, 1993
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Ekologiya
ID:
100721
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədova S Azərbaycanin lənkəran vilayəti torpaqlarının ekoloji qiymətləndirilməsi və monitorinqi. Bakı, Elm, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Ekologiya
ID:
100722
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Mikayılov H.K., Nuriyev C.Q., Q.U. Nuriyev Ekologiya hüququ. Bakı, Qanun, 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Ekologiya
ID:
100723
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Mustafayev Qara Ekologiyadan konspekt. Bakı, 1993
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Ekologiya
ID:
100724
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
А.Т.Аскеров, Дж.К.Нуриев, Ш.Дж.Нуриева Экологическая политика. Баку, Qanun, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Ekologiya
ID:
100725
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əliyev.F,Bədəlov.A,Hüseynov.E,Əliyev.F Ekologiya. Bakı, Elm, 2012
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Ekologiya
ID:
100726
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əliyev T. Ekoloji menecment. Balı, Çinar-Çap, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Ekologiya
ID:
100727
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əsədov A.Ə., Axundzadə L.T.,Quliyev Z.N. Ekologiya hüququ. Bakı, Adiloğlu, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Ekologiya
ID:
100728
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əsgərov A.M. Ekologiyaya giriş və onun tıdrisi üzrə metdodik göstərişlər. Bakı, 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Ekologiya
ID:
100729
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Mahmudov C.M. İstehsal sahələrinin texnologiyası və sənaye ekologiyasi. Bakı, Elm və Həyat, 1997
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Ekologiya
ID:
100730
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədov Q. Azərbaycanın ekoetik problemləri. Bakı, Elm, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Ekologiya
ID:
100731
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədov Q.Ş. Azərbaycanin torpaq ehtiyyatından səmərəli istifadənin sosial-iqtisadi və ekoloji əsasları. Bakı, Elm, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Ekologiya
ID:
100732
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Z.Ə.Nadirov, D.B.Şirinov,T.D.Ağayev Atmosferə düşən zərərli maddələrin hesablanma əsasları. Sumqayıt, SDU, 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Ekologiya
ID:
100733
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
АĞАZЕYNАL А., QURBАNZАDƏ BİO ЕKOLOGİYА: АRЕАLOGİYАSI,DАYАNIQLI MODЕLİ. Bakı, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Ekologiya
ID:
100734
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
E.Ə.Məsimov,H.Ş.Həsənov Bioloji sistemlərin termodinamikası. Bakı, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Ekologiya
ID:
100735
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Y.İsrafilov, D.Şirinova, M.Məmmədov, R.Əhmədova Biosferin ekologiyası. Sumqayıt, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Ekologiya
ID:
100736
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
C.Nuriyev, K.Nuriyeva Ekologiya hüququ. Bakı, Qanun, 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Ekologiya
ID:
100737
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
H.Eminov,M.Muradov,T.Quliyev Ətraf mühitin monitorinqi. Sumqayıt, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Ekologiya
ID:
100738
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Rasim Əliyev Karbon Emissiyaları azalmalarının potensialı-sərvətlərimizdir. Bakı, Kövsər, 2012
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Ekologiya
ID:
100739
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.M.Seyid-Rzayev Mingəçevir su anbarı vətəgə balıqlarının ekologiyası. Bakı, Elm, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Ekologiya
ID:
100740
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.Mir-Babayev,A.Xəlilov,Ə.Ələsgərov Neft sənayesinin ekologiyası. Bakı, 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Ekologiya
ID:
100741
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
F.Allahverdiyev Qarabağın dağətəiyi zonasında eroziya prosesi. Bakı, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Ekologiya
ID:
100742
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
QƏRİB MƏMMƏDOV, MAHMUD XƏLİLOV EKOLOGİYA, ƏTRAF MÜHİT VƏ İNSAN. Bakı, Elm, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Ekologiya