Elektron
Kitabxana
ID:
100743
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Мамедов А.И., А.Д. Рамазанов, В.С. Мирзоев Методы решения задач динамики в буровых системах при роторном бурении. Caşıoğlu, Bakı, 1999
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100744
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
XƏLƏFLİ A.A. GEOFİZİKİ KƏŞFİYYATA GİRİŞ. Bakı,
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100745
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Xələfli A.A. Paleomaqnetizm. Bakı, Təhsil, 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100746
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Халафлы А. А. ПАЛЕОМАГНЕТИЗМ И НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СДВИГОВЫХ ДЕФОРМАЦИИ МАЛОГО КАВКАЗА. Баку, Тахсил, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100747
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Xələfli A.A. Geofiziki kəşfiyyat üsulları. Bakı, Təhsil, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100748
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Babazadə V.M., Məmmədov M.H., İmamverdiyev H.Ə. Petroqrafiya . Bakı , 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100749
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Babazadə V. M., Axundov F.A., Məmmədov M.N., İmamverdiyev N.Ə. Maqmatik formasiyalar . Bakı, Nafta-press, 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100750
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədova E.A. Hidrogeoloji tədqiqat üsulları (Dərslik). Bakı, Bakı Universiteti , 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100751
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İsmayılov N.Z. Atmosferdən kənar astronomiya. Bakı , 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100752
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Нагиев В.Н., Мамедов И.А. Полезные ископаемые Нахчыванской Автономной Республики. Баку, Ширваннешр, 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100753
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Асланов Б.С. Геодинамика и гравитационное поле Азербайджана. Баку, ЭЦНЯШ, 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100754
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Мамедов Р.К. Контакты металл-полупроводник с электрическим полем пятен.. Баку, БГУ, 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100755
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Алиев К.А. Теория управления дорожным движением и его теxническое обеспечение . Баку, Çaşıoğlu, 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100756
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Алиев А.Б. Теория организации дорожного движения и безапастност на автотранспорте. Баку, Çaşıoğlu, 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100757
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Т.И.Гусейнов, Г.Н.Меджидов, Э.А.Кязимов Буровые растворы для вскрытия продуктивных пластов. Баку, 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100758
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Aliyev E. International legal regulation of traffic and national legislation. Bakı, Hüquq Ədəbiyyatı, 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100759
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Allahverdiyev S. Nəqliyyat müqavilələri. 1. Bakı, Digesta, 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100760
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Namazov B., Qasimov R. Avtomobilin hərəkət nəzəriyyəsi və hesabı. Bakı, Zərdabi LTD, 2012
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100761
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Cavadov Ə.Ə. Avtomobil yük daşımaları. Bakı, Elm vəTəhsil mərkəzi, 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100762
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Cavadov Ə.Ə. Daşımalar və vahid nəqliyyat sistemi. BAkı, Elm və Təhsil, 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100763
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Cavadov Ə.Ə. Nəqliyyat ekspedisiya işlərinin təşkili. Bakı, Elm və Təhsil, 2012
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100764
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əiyev Ə Müasir yol hərəkətinin tex nizamlanma vasitələri. Bakı, Çaşoğlu, 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100765
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əliyev Ə., Əliyev K. Yol inşaat material. Bakı, 1997
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100766
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Eyvazov İ., Mövsümov T. Vaqon təsərrüfatı. Bakı, AzTU, 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100767
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Eyvazov İ Vaqonlarin konstruksiyasi və hesabati. Bakı, 1999
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100768
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədov Q.S., İ.H. Əhmədov Geodeziya. Bakı, Maarif, 2002
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100769
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Piriyev Y.M. Avtomobil yollari. Bakı, Azərbaycan, 1999
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100770
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Qabulzade A.H. Yol təsərrüfatı ve stansiyalar. Bakı, Təhsil, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100771
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Qabulzadə A.H, Dəmir yollarini layihələsdirilməsi. Bakı, Təhsil, 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100772
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Şərifov K . Rusca-Azərbaycanca Dəmiryol nəqliyyatı terminləri lüğəti. Bakı, Çaşoğlu, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100773
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Tağızadə T.H., Cəfərov F.M., Hüseynov S.X. Nəqliyyatda ətraf mühitin mühafizəsi və təbiətdən səmərəli istifadənin təşkili. Bakı, 1999
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100774
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Мамедов А.И., Алиев И.К., Мирзоев В.С. Методы расчета переходный процессов в магистральных нефтепроводах. Бакy, Çaşıoğlu, 1999
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100775
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Алиев А.Б. Современные эксплуата ционные технологии в Гражданской Авиации СНГ. Москва, 1999
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100776
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
N.M.Kazımov,Ə.A.Yusifov,R.C.Məmmədov Analoq elektronikası. Sumqayıt, 2012
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100777
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Azad Əfəndizadə Avtomatik idarəetmə nəzəriyyəsi. Bakı, Maarif, 1981
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100778
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Q.Ə.Rüstəmov Avtomatik tənzimləmə nəzəriyyəsi. 1. Bakı, Nasir, 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100779
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Q.Ə.Rüstəmov Avtomatik tənzimləmə nəzəriyyəsi. 2. Bakı, Nasir, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100780
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.A.Əhmədov, C.F.Məmmədov,X.M.Heydərov Avtomatlaşdırılmış layihələndirmə sistemlərində verilənlər bazası və biliklər bazası. Sumqayıt, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100781
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Hüseynov H.Ə Avtomatlaşdırılmış layihələndirmə sistemlərinin əsasları. Bakı, Təhsil, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100782
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
S.N.Məmmədov, F.M.Abdullayev,V.A.Balayev Avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemlərinin layhələndirilməsi fənni üzrə dərs vəsaiti. Sumqayıt, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100783
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
V.Fərhadov Avtomatlaşdırma texnikasının əsasları.
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100784
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İ.R.Əfəndiyev, O.S.Zeynalov Avtomatlaşdırılmanın texniki vasitələri. 1. Bakı, ADNA, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100785
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə.H.Nağıyev Avtomatlaşdırılmanın texniki vasitələri. Bakı, ADPU, 2012
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100786
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
B.Ş.Barxalov, Y.Y.Hüseynov Bərk cisim elektronikası cihazlarının texnologiyası. Sumqayıt, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100787
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
R.Əliquliyev, Y.İmanverdiyev,V.Musayev Biometrik texnologiyalar. Bakı, İnformasiya texnologiyaları, 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100788
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
R.Hüseynov Birfazalı asinxron və universal kollektor mühərriklərinin layihələndirilməsi. Sumqayıt, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100789
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
R.K.Məmmədzadə Elektrik stansiyalarının elektrik hissəsi. Bakı, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100790
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Z.Kazımzadə Elektromaqnit sahəsi. Bakı, 1965
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100791
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
R.Hümbətov Elektronika. 1. Bakı, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100792
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
R.Hümbətov Elektronika. 2. Bakı, Maarif, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100793
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
C.Əsgərov, M.Ağaməmmədov, T.Əhmədova Elektronika və elektrik maşınları. Bakı, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100794
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
K.Quluzadə, M. Ağaməmmədov Elektrotexnika, Elektrik avadanlıqları və sənaye elektronikası. Bakı, Maarif, 1997
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100795
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
H.Əliyev Elektrotexniki materiallar.
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100796
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.N.Murdov Elmi-texniki potensial. Bakı, Elm, 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100797
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
H.Ocaqov Fövqəladə hallarda həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi. Bakı, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100798
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
N.Məmmədov İfrat yüksək tezliklər elektronikası. Bakı, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100799
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
R.Əliyev,B.Əhmədov,M.Seyidov İntellektual robotlar. Bakı, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100800
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə.Ağamalıyev Klassik mexanika. Bakı, 1998
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100801
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A,İ,Muxtarov Kvant mexanikası. Bakı, Maarif, 1999
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100802
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
F.H.Ələkbərli Məntiqi idarəetmə sistemləri. Sumqayıt, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100803
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.İsgəndərov Neft-qaz mədən geologiyası və neft-qaz yataqlarının işlənməsi. Bakı, Maarif, 1968
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100804
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
E.Məsimov,T.Mürsəlov Nüvə Maqnit rezonansı spektroskopiyası. Bakı, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100805
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
E.Məsimov Nüvə Maqnit rezonansı. Bakı, 1992
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100806
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
R.Feyzullayev Ölçmə texnikasının əsasları.
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100807
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.İsgəndərov,R.Tağıyev Optimallaşdırma üsulları. Bakı, 1993
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100808
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.İsgəndərov,Y.Həsənli Optimallaşdırma üsullarının iqtisadi məsələlərə tətbiqi. Bakı, 2012
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100809
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
F.Məmmədov,M.Zeynalov Plastik kütlələrin texnologiyası. Bakı, 1981
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100810
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
R.Əliyev,S.Cəfərov və s. Robot sistemlərində idarəetmə. Bakı, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100811
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə.Ağayev, M.Muradov Sahə avadanlıqları və layihələndirmənin əsasları. Sumqayıt, 2012
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100812
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Q.Sadıqov, N.Orucov Sənaye müəssisələrinin elektrik təchizatı. Bakı, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100813
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
N.Kazımov Sensor sistemlərin əsasları. Sumqayıt, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100814
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
F.Ələkbərov Sistemlər nəzəriyyəsinin əsasları. Sumqayıt, 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100815
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.Əhədov,A.Hüseynov Texniki sistemlərin avtomatlaşdırılmı. layihələndirilməsi. Bakı, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100816
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
FUAD MƏMMƏDOV,ÜLVİYYƏ SƏMƏDOVA,QAFAR HÜSEYNOV GÜNƏŞ ENERGETİKASI TERMİNLƏRİ LÜĞƏTİ. Bakı, Elm, 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər