Elektron
Kitabxana
ID:
100956
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
eyidov S.İ. Menecmentin psixologiyasi. Bakı, Zərdabi LTD, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Psixologiya
ID:
100957
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Исмайлова, Х.Ю., Агаев, Т.М., Семенова, Т.П. Индивидуальные особенности поведения:(моноаминергические механизмы).. Баку, Нурлан, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Psixologiya
ID:
100958
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Qeybullayev Q. İşgüzar və zəngin olmanın yolları. Bakı, Qapp-Poliqraf, 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Psixologiya
ID:
100959
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Bayramov Ə.S., Ə.Ə. Əlizadə Psixologiya. . Bakı, Çinar, 2002
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Psixologiya
ID:
100960
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İlhamə Məmmədova Azərbaycanda qarşılıqlı yardım formaları. Bakı, Elm, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Psixologiya
ID:
100961
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Охременко И.В. Электоральное поведение: теория вопроса . 2. Волгоград, ВолГУ, 2002
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Psixologiya
ID:
100962
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Охременко И.В. Электоральное поведение: теория вопроса . 2. Волгоград, ВолГУ, 2002
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Psixologiya
ID:
100963
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Tariyel Məmmədov Azərbaycan psixoloji fikir tarixində Şəxsiyyət problemi. Bakı, Mütərcim, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Psixologiya
ID:
100964
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.Baxşalıyev Duyğu üzvləri. Bakı, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Psixologiya
ID:
100965
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə.Bayramov,Ə.Əlizadə Psixologiya. Bakı, 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Psixologiya
ID:
100966
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
АЛМАС МУРАДОВА ВОВЛЕЧЕНИЕ ЖЕНЩИН АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР В ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ (20-30-ые годы ХХ века). Bakı, Nurlan, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Psixologiya