Elektron
Kitabxana
ID:
101105
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məzəmli F., Alxasov Y. Azərbaycanca-rusca ərəb mənşəli kökdaş sözlər lüğəti. Bakı, Təfəkkür, 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101106
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Kazimov Q.S. Müasir Azərbaycan dili sintaksis. Bakı, Təhsil, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101107
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Rəcəbli Ə. QədimTürkcə-Azərbaycanca Lüğət. Bakı, Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101108
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əlibəyzadə Elməddin Azərbaycan dilinin tarixi . 1 c. Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi , 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101109
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Hacıyeva Aytən Linqivistik Tipologiyada Tipoloji Modifikasiya Problemi. Bakı, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101110
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Mümtaz Salman Azərbaycan ədəbiyyatının qaynaqları. Bakı, Avrasiya Press, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101111
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Hacıyeva Aytən Linqivistik Tipologiyada Tipoloji Modifikasiya Problemi. Bakı, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101112
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Шихирев Л.Н. Ускоренный курс английского языка Система "Чайка Джонатан". Москва, Фолиум, 2002
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101113
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Мамедов Низами Каракалпакская литература. Баку, Мутарджим, 2002
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101114
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Гулиева Л.М., Сеидзаде Л.Г. Сборник упражнений по-русскому языку для студенов-иностранцев (подготовительный факультет – начальный этап). Баку, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101115
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Кязимов М.Д. Персидская поэзия конца ХХ века.. Баку, 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101116
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Çobanov M. Azərbaycan Antroponimiyasinin əsaslari. Bakı, Maarif, 1998
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101117
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əliqızı Almaz Azadlıq və istiqlal poeziyası. Bakı, Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101118
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əliqızı Almaz Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri. Bakı, Azərnəşr, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101119
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ərəbov V., Sülymanova L. English for all 1-ci hissə. 1. Bakı, Oka Ofset, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101120
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əlimirzəyeva F. "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanları alman tədqiqatinda. Bakı, Bakı univeriteti nəşriyyatı, 1998
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101121
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Rəcəbli.Ə Göytürk dilinin morfologiyası. Bakı, Bakı Universiteti, 2002
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101122
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Kazımov Q.S. Müasir Azərbaycan dili: sintaksis. Bakı, Təhsil, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101123
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Paşayeva N., Novruzov T. Qədim yunan və roma ədəbiyyati. 2. Bakı, Nurlan, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101124
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Mahmudov Z., Mahmudov M. Çıxıram qəlblərin səyahətinə. Bakı, Araz, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101125
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Həsənov H Azərbaycan lüğətçiliyinin nəzəri əsasları. Bakı, Bakı universiteti, 1999
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101126
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Agabekov S.S., Amirova T.H English-Azerbaijanian Talking dictionary for businessmen and economits . Bakı, Azrbaycan university, 1997
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101127
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Quliyeva X Azərbaycan estetik fikri və Cəfər Cərəfov. Bakı, Elm, 1998
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101128
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Həsənov H. Müasir Azərbaycan dilinin fonetikası. Bakı, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101129
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Rəsulov Ə. Rüstəmov R. Türk Dili. Bakı, Bakı Universiteti, 1991
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101130
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Həsənov H. Müasir Azərbaycan Dilinin Leksikası. Bakı, Nurlan, 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101131
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Zeynalov F Practical english phonetics. 1. Bakı, , 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101132
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Zeynalov F. Supplement to the book "Practical english phonetics". 2. Bakı, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101133
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Şirəliyev Məmmədağa Azərbaycan Dialektologiyasının Əsasları. Bakı, Şərq-Qərb, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101134
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Hüseynov Süleyman Nitq Mədəniyyəti. Bakı, Yazıçı, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101135
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Axundov Ağamusa Ümumi Dilçilik. Bakı, Şərq-Qərb, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101136
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Шихирев Леонид Николаевич Ускоренный курс английского языка . Москва, Фолиум , 2002
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101137
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Martin Hewings Advanced Grammar in Use . Cambridge University Press , 1999
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101138
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Michael Mc Carthy Michael Mc Carthy, Felicity O Dell English Vocabulary in Use. Cambridge University Press , 1994
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101139
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Nəbiyev N.Ş. English for Economists . Bakı , 2002
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101140
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İsmailova Dilara Everyday Dialogues. Bakı , 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101141
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Амелин Дмитрий Речевой Этикет Русско-английские соответствия (Справочник) . Москва, Высш.школа, 1990
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101142
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Babayev Yaqub Təriqət ədəbiyyatı: Sufizm, hürufizm. Bakı , Nurlan, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101143
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Təyyar Salamoğlu(Cavadov) Ən yeni Azərbayca ədəbiyyatı məsələləri. Bakı , BQU , 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101144
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Səlim Cəfərov Müasir Azərbaycan Dili Leksika. 2. Bakı, Şərq-Qərb, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101145
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.Q.Bəşirov Azərbaycan dilində vurğu. Bakı, BDU, 1993
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101146
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İbrahimov Bayram Azərbaycan dilinin dialektik Leksikası. Bakı, Elm və təhsil, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101147
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Nizami Xudiyev Azərbaycan ədəbi dili tarixi. Ankara, 1997
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101148
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə.Z.Abdullayev Azərbaycan dili məsələləri. BAkı, BDU, 1992
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101149
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əlyar Səfərli, Xəlil Yusifli Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi . Bakı, Ozan, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101150
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Salman Mümtaz Azərbaycan ədəbiyyatının qaynaqları. Bakı, Avrasiya Press, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101151
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ş.H.Məmmədov, Azərbaycan folkloru. Bakı, Ziya-Nurlan, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101152
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
R.Məmmədov, S.Məhərrəmov Didakticeskaya materiala. Sumqayıt, 1997
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101153
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Yusif Aslanov Ədəbiyyat tədrisi ənənə və müasirlik. Bakı, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101154
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Rafiq Yusifoğlu Ədəbiyyatşunaslığın əsasları. Bakı, Şirvannəşr, 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101155
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Avtandil Ağbaba Mifologiya. Sumqayıt, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101156
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
G,Hüseynoğlu Mikayıl Müşfiq. Bakı, 1999
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101157
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə.Dəmirçizadə Müasir Azərbaycan dili. Bakı, Şərq-Qərb, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101158
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.Hüseynzadə Müasir Azərbaycan dili. Bakı, Şərq-Qərb, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101159
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə.Abdullayev,Y.Seyidov,A.Həsənov Müasir Azərbaycan dili. Bakı, Şərq-Qərb, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101160
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Buludxan Xəlilov Müasir Azərbaycan dili. Bakı, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101161
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Q.Ş.Kzımov Müasir Azərbaycan dili. Bakı, Təhsil, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101162
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Buludxan Xəlilov Müasir Azərbaycan dilinin leksikologiyası. Bakı, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101163
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İ.Bayramov Qərbi Azərbaycan şivələrinin leksikası. BAkı, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101164
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Bəxtiyar Vahabzadə Səməd Vurğun. Bakı, 1984
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101165
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
R.Oday Şərur folkloru. Bakı, 2012
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101166
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.Bayramov Söz Ürəkdən gələndə. Bakı, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101167
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Y.Seyidov Sözün şöhrəti. Bakı, 1981
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101168
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
B.Xəlilov Türkologiyaya Giriş. Bakı, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101169
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.Qurbanov Ümumi Dilçilik. 1. Bakı, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101170
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.Qurbanov Ümumi Dilçilik. 2. Bakı, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101171
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.Axundov Ümumi Dilçilik. Bakı, 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101172
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.Mustafayev XIX əsr ədəbi irsi ədəbiyyatşunasıqda. Bakı, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101173
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.Məmmədova Yardımçı məktəblərin ibtidai siniflərində fonetik anlayışların mənimsənilməsi işinin təşkili. Bakı, 2013
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101174
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Almaz Ülvi Azərbaycan- Özbək ədəbi əlaqələri. Bakı, Qartal, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101175
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
SABINA ALMAMMADOVA COLLECTION OF TEXTS AND TASKS IN ENGLISH LANGUAGE FOR IMPROVEMENT OF ORAL SPEECH. Bakı, 2012
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101176
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Şurəddin MƏMMƏDLİ AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATININ BORÇALI QOLU (1920-ci ilə qədər). Tblisi, 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101177
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
NİKPUR CABBARLI MÜHACİRƏT VƏ KLASSİK ƏDƏBİ İRS. Bakı, Elm, 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101178
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
SƏBİNƏ ALMƏMMƏDOVA BƏXTİYAR VAHABZADƏ POEZİYASININ DİLİ. Bakı, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya