Elektron
Kitabxana
ID:
101201
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Gənciyev G.Ə., Ələkbərov Ə.R., Əliyev A.M., Həsənov N.Ə. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər: (Dərslik). Bakı, , 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101202
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Atakişiyev M.C., Şıxəliyeva N.M., Nurəliyeva R.N. Maliyyə Menecmenti. Bakı, Azərnəşr, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101203
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədov Q Azərbaycan torpaq islahati: hüquqi və elmi-ekoloji məssələlər. Bakı, Elm, 2002
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101204
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Şəkərəliyev A.Ş., Nuriyev C. Q., Əliyev A.Ə. Gömrük işinin təşkili və idarə edilməsi . Bakı, Qanun, 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101205
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə. Abbasov, Z. Məmmədov, R.Rzayev, Ş.Həmişəyeva Bank işı və elektron bankçılq (Dərslik). Bakı, Qanun, 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101206
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Джабиев Р.М. Социально-экономические развитие Азербайджанской Республики за годы независимости.. Баку, 205
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101207
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Kərimov C., Orucov A., İsrafilov H. Dünya iqtisadiyyatı (Dərslik). Bakı , 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101208
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
C.Q. Nuriyev, A.Ə.Əliyev, M.C. Atakişiyev Gömrük işinin təşkili və idarə edilməsi . Bakı, 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101209
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Niftullayev V. Sahibkarlığın əsasları. Bakı, Zaman, 2002
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101210
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədov F.Ə., Musayev A.F.. Sadıqov M.M., Kəlbiyev Y.A., Rzayev Z.H. Vergilər və vergitutma. Bakı, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101211
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Гусейнов Р. М. Современная медико-демографическая ситуация в Азербайджанской Республике и ее значение для выбора тактики реформирования здравоохранения. Баку, Тефеккюр, 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101212
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Kərimov C.H., Gənciyev G.Ə. Sahibkarlığın əsasları. Bakı, Elm, 1999
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101213
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
C.Q. Nuriyev, A.Ə.Əliyev, M.C. Atakişiyev Gömrük işinin təşkili və idarə edilməsi . Bakı , 2012
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101214
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Cəfərli H.A. İqtisadi təhlil . Bakı, Elm və təhsil , 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101215
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Abbasov İ.M. Audit . Bakı , , 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101216
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əliyev A,Nuriyev C.,Nuriyeva G. İqtisadiyyat və hüquq. Bakı, Qanun, 2002
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101217
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Heydərov K. Gömrük işinin əsasları . Qanun, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101218
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Керимов Дж.Г. Страны мира..
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101219
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Mədətov M.A. Ümumdünya ticarət təşkilatı və daxili bazarın qorunması . Bakı , 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101220
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ataşov B., Novruzov N., E.İbrahimov Müəssisələrin maliyyəsi (Dərslik) . Bakı, Kooperasiya , 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101221
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Nuriyev Ə. Regional siyasət və idarəetmənin əsasları . Bakı , Elm , 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101222
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədov F.Z. , İbrahimov Z. Pul kredit banklar məlumat kitabı . Qanun , 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101223
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədov Z. Pul, kredit və banklar . Bakı , Naşir , 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101224
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Quliyev Tofiq. Menecmentin əsasları (Dərslik) . Bakı , 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101225
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Kəlbiyev Y.A. Vergilər və vergitutma: sxem və cədvəllərdə (Dərs vəsaiti) . Bakı , 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101226
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Гаджиев Шамседдин Гуммет оглы Азербайджан на пути к мировому сообществу:стратегия внешнеэкономического развития . Киев , Експрес -об-ява, 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101227
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Şəmsəddin Axundov, Məcid Axundov Bazar iqtisadiyyatının əsasları . Bakı, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101228
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Kərimov C. H. , Hüseynov C.A. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər .
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101229
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
C.Г. Агаев, Ш.Т.Алиев Проблемы и перспективы торгово-экномических связей Азербайджана с Россией . Баку, Элм, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101230
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Пашаев А.М., Мехтиев А.Ш., Джанахмедов А.Х., Зейналов Р.Р. Система менеджмента качества продукции. Баку, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101231
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əlirzayev Ə.Q., Əlirzayev E.Ə. Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişaf problemləri, konseptual yanaşma, maliyyə-budcə və sahələrarası proqnozlaşma mexanizmləri . Bakı, "İqtisad Universiteti" Nəşriyyatı , 2012
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101232
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Alıyev İ.H., İbadov S.A. rəhbərliyi və elmi redaktorluğu ilə Azərbaycan iqtisadiyyatı. Bakı, Ağrıdağ, 1998
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101233
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Abbasov İ.M. Auditin nəzəri və praktiki problemləri. Bakı, Elm, 1999
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101234
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Алиев Шафа Важность управленияпроцессом создания и функционирования особых экономических зон в странах СНГ. 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101235
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
C.Q. Nuriyev, A.Ə. Əliyev, M.C.Atakişiyev Gömrük işinin təşkili və idarə olunması . Bakı, 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101236
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Heydərov K.F., Əliyev A.Ə., Nuriyev C.Q., Mehdiyev S.M. Gömrük rəsmiləşdirilməsi. Bakı, Qanun, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101237
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
А.М.Рубинов, А.Т.Нагиев Элементы экономической теории . Баку, Билик, 1992
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101238
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Захид Фаррух Мамедов Денги Кредит Банки. Баку, Азернешр, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101239
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Тофик Кулиев Парадоксы экономических теорий. Баку, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101240
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İsmayılov G.İ. Dünya iqtisadiyyatının nəzəri əsasları. Bakı, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101241
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əlirzayev Ə.Q Azərbaycanın iqtisadi inkişafının konsepsiyası və proqramı. Bakı, Odlar Yurdu, 1999
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101242
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əlirzayev Ə.Q İstehsalatlar və sürətlənmə strategiyası şəraitində Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişaf problemləri: təcrübə, meyllər və perspektiv istiqamətlər. Bakı, Adiloğlu, 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101243
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Meybullayev M., Həsən Xanlar oğlu Mikroiqtisadiyyata giriş. Bakı, İqtisad Universiteti, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101244
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Атакишиев М.Д. Экономическая эффэктивност рационаьного использводственных мошностей в бурении . Москва , Нефт и газ, 1997
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101245
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Nuriyev C.Q. Gömrük hüququ. Bakı, Təfəkkür, 2002
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101246
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Quliyev T.Ə. Menecmentin (İdarəetmənin) əsasları. Bakı, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101247
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Piter Draker Mənfəət güdməyən təşkilatların idarə edilməsi (Post kapitalist cəmiyyəti. Bakı, Nurlar, 1994
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101248
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədov F.Ə., Musayev A.F., Sadıqov M.M., Rzayev Z.H., Kəlbiyev Y.A. Vergitutmanın nəzəri və metodoloji əsasları. Bakı, Ozan, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101249
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədov Z. Finans iqtisadiyyatının anatomiyasl (strukturu) və fiziologiyasının (fəaliyyətinin) əsasları. Bakı, Qanun, 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101250
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Səmədzadə Z. İqtisadi tərəqqiyə həsr edilən ömürlər. Bakı , Gənclik, 2002
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101251
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Vəliyev D. Azərbaycanın qlobal iqtisadiyyata inteqrasiyası. Bakı, Adiloğlu, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101252
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əlirzayev Ə.Q. Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi . Bakı, İqtisad Universiteti, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101253
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Gregory Mankiw N. Ekonomiksin əsasları. South-western, Thomson,
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101254
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Musayev A.F., Qəhrəmanov A.Q. İqtisadiyyatda riyazi modelləşdirmə və proqnozlaşdırma. Bakı, Kür, 1999
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101255
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Axundov Ş. Marketinq. . Bakı, 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101256
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Atakişiyev M.C., Abbasov H.M., Abbasova N.H. Mikro və makroiqtisadiyyat. Bakı, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101257
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Atakişiyev M.C. Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı. Bakı, Təfəkkür, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101258
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əlirzayev Ə.Q İqtisadi və sosial idarəetmə: Bazar iqtisadiyyatı, metodoloji prinsiplər, qanunauyğunluqlar. Bakı, Diplomat, 1997
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101259
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədov Z. XXI əsr: İqtisadi inkişafın nəqliyyat faktoru. Bakı, Azərnəşr, 2002
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101260
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Quliyev T.Ə. Əməyin iqtisadiyyatı. Bakı, Nağıl evi, 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101261
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əliyev T.Q., Əliyeva Ş.T., Əliyev R.T. Kommersiya fəaliyyətinin əsasları. Bakı, ADNA, 2013
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101262
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əlirzayev Ə.Q. Turizmin iqtisadiyyatı və idarəedilməsi. Bakı, İqtisad Universiteti, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101263
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əliyev A., Qasımov Ə. Naxçıvan Muxtar Respublikası: nəaliyyətlər və problemlər. 2. Bakı, Azərbaycan, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101264
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Novruzov N., İbrahimov E. Büdcə sistemi. Bakı, Adiloğlu, 2012
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101265
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Quliyev F. Gəlirlər nəzəriyyəsi. Bakı, Nağıl evi, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101266
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əhmədov V. Sahibkar - Menecment. Bakı, Qanun, 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101267
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Cəbiyev R. Azərbaycanda bazar infrastrukturunun formalaşması və inkişafı . Bakı, 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101268
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Нагиев А.Т. Проблемы формирования социально-орнентированной эффективной экономической системы. Баку, Нршад, 1994
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101269
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Kəlbiyev Y.A. Fiskal siyasət və milli iqtisadiyyatın tənzimlənməsi problemləri . Bakı, Elm, 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101270
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Нагиев А.Т. Имитационное моделирование эколого-экономических систем. Баку, БГУ, 1995
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101271
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Аббасов А.М., Мамедов З.Ф. Электронизация финансовой индустрии в условиях сетевой экономики. Баку, Азернешр, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101272
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əlirzayeva T.Ə., Əlirzayeva Ə.Q. Əhalinin gəlirləri və istehlakının maliyyə mexanizmləri. Bakı, Elm, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101273
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədov N., Hüseynov Z. Bank və maliyyə terminləri lüğəti. Bakı, Azərbaycan ensiklopediyası nəşriyyat-poliqrafiya birliyi, 1996
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101274
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İsmayılov K.İ. Ticarətin dövlət tənzimlənməsi. Bakı, Təfəkkür, 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101275
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Самадзаде З. Китай в глобальной Мировой Экономике. Стокгольм, CA&CC Press, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101276
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Səmədzadə Z. Çin qlobal dünya iqtisadiyyatında . Bakı, Elm və Təhsil, 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101277
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Cəfərov Z. Bazar iqtisadiyyatina kecid dövründə Azərbaycan Respublikasında kollektiv müqavilə. Bakı, Qanun, 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101278
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əlirzayev.Ə.Aslanova.S Turizmin inkişafının sosial-iqtisadi problemləri. Bakı, Adiloğlu, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101279
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Qasımov.Ə Aqrar sənaye müəssisələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi. Bakı, Nurlan, 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101280
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Hacıyev.F.Ş.,ƏliyevŞ.H Audit. İndiqo, Bakı, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101281
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Quliyev.F Millət və dövlət gəlirləri. Bakı, Nağıl evi, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101282
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İsmayılov.G.İ İnformasiya iqtisadiyatı. Bakı, Çənlibel, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101283
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Heydərov.K.F Gömrük işinin əsasları. 1. Bakı, Azərbaycan, 1998
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101284
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Nağıyev.Ə, Novruzov V., Allahverdiyev H.,Əlirzayev Ə. Heydər Əliyev və Azərbaycan iqtisadiyyatı. Bakı, Azərbaycan, 1998
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101285
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Feyzullabəyli.Ə.İ,İbişov.E.İ,İsrafilov.H.A Beynəlxalq ticarət İşi. Bakı, Zaman, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101286
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Heydərov.K.F,İbrahimov.T.T Gömrük işi - iqtisadi suverenlik ve təhlükəsizlik. Bakı, Səda, 1999
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101287
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Atakişiyev.M Azərbaycan sosial-iqtisadi tərəqqi yolunda. Bakı, Təhsil, 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101288
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Atakişiyev.M Azərbaycanın müasir iqtisadi inkişaf strategiyası: Keçid iqtisadiyyatından modernləşdirmə. Bakı, Azərnəşir, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101289
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Atakişiyev.M Azərbaycanın yeni neft siyasəti ve iqtisad yüksəlişi. Bakı, Azərbaycan, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101290
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Atakishiyev.M New oil policy and economic development in Azerbaijan . Bakı, Azpoligraf, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101291
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Bağırov M.M. Banklar və bank əməliyyatları. Bakı , Nurlan, 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101292
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Atakişiyev M.C., Süleymanov Q.S. İnnovasiya menecmenti. Bakı, Təfəkkür, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101293
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Atakişiyev M.C., Nurəliyeva R.N., Abbaova N.H. İnvestisiya fəaliyyətinin təşkili . Bakı, 2012
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101294
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əliyev M.T. Azərbaycan iqtisadiyyatının formalaşması və inkişaf problemləri. Bakı, Mürtəcim, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101295
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əliyev M.T. Azərbaycanın iqtisadiyyatı. Bakı, 1998
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101296
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Meybullayev Məmməd Həsən Xanlar oğlu Makroiqtisadiyyata giriş. Bakı, İqtisad Universiteti, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101297
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Fərhadlı Püstə Meyvə-tərəvəz yarımkompleksində inteqrasiya əlaqələrinin təkmilləşdirilməsi. Bakı, Elm və Təhsil, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101298
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Nağıyev Ə.T., Əlirzayev Ə.Q., Quliyev A.S. Pensiya təminatının inkişaf perspektivləri. Bakı, Bakı Dövlət Universiteti, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101299
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Qeybullayev Q. İqtisadi risq nəzəriyyəsinin əsasları. Bakı, 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101300
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əliyev R. İqtisadi təhlilin nəzəriyyəsi. Bakı, İqtisad Universiteti, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101301
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmməedov R. Milli hesablar sistemi. Bakı, 1997
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101302
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ağayev S.H., Hadi Tizhuş Taban Azərbaycan Respublikasının İran İslam Respublikası ilə qarılıqlı iqtisadi əlaqələrinin inkişaf perspektivləri. Bakı, Elm, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101303
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Axundov Ş. Marketinqin əsasları. Bakı, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101304
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Salahov S.V. Aqrar sahənin dövlət tənzimlənməsi problemləri. Bakı, Nurlar, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101305
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Səmədzadə Ş.Ə. İstehsal menecmenti. Bakı, Təhsil, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101306
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Zeynallı Ə.T., Zeynallı Z.Ə. Statistika: Sosial-iqtisadi məsələlər. 2. Bakı, Avropa, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101307
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Quliyev T. İnflyasiyanın anatomiyası. Bakı, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101308
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əliyev T., Babayev M. Sahənin aktual iqtisadi problemləri. Bakı, Elm və təhsil, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101309
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Hüseynov T. Azərbaycanda investisiyalar: gəlirlər, investisiyalar, sənayeləşdirmə, məşğulluq. Bakı, Elm, 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101310
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Hüseynov T. Müəssisənin iqtisadiyyatı. Bakı, Azərnəşr, 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101311
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Hüseynov T. Sənayenin iqtisadiyyatı. Bakı, Azərnəşr, 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101312
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Şükürov T.Ş., Şükürov R.Ş. Marketinqin tətqiqatları. Bakı, Kooperasiya, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101313
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Hüseynov T. Firmanın iqtisadiyyatı. Bakı, Səda, 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101314
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Quliyev T. Menecmentin (idarəetmənin əsasları). Bakı, Qərənfil, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101315
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Musayev A.F., Rzayev Z.H., Sülymanov Q.S. Vergi sistemi. Bakı, 1998
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101316
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əhmədov Ə.H., Əzizov R.H., Hacıyev M.H. Xarici iqtisadi əlsaqələrin təşkili. Bakı, 1997
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101317
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Kəlbiyev Y.A. Vergi siyasətinin konseptual əsasları və praktiki aspektləri. Bakı, Elm, 2012
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101318
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədov Z.H. Dünya təcrübəsi konteksində Azərbaycan iqtisadiyyatı: hadisələr, şərhlər və faktlar. Bakı, Azərnəşr, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101319
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədov Z.F. Pul, kredit, banklar. Bakı, Azərnəşr, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101320
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Rzayev Z.H. Vergi menecmenti (vergi içinin təşkili və idarə edilməsi). Bakı, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101321
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədov Z. Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi əlaqələri. Bakı, Kooperasiya, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101322
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədov Z.F. Beynəlxalq valyuta-kredit münasibətləri və xarici ölkələrin pul-kredit sistemi. Bakı, Azərnəşr, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101323
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədov Z.F., Zeynalov H.Z. Pul, kredit, banklar, qiymətli kağızlar və valyuta. Bakı, Nasir, 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101324
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədov Z.F. Pul. kredit və banklar. Bakı, Əbilov,Zeynalov və oğulları, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101325
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədov Z., Hacıyev R. Xalq kapitalizmininin formalaşmasında və inkişaf etməsində qiymətli kağızlar bazarının rolu. Bakı, Nasir, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101326
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Abbasov A.B. Sahibkarlıq fəaliyyət: növləri, təşəkkülü və inkişaf problemləri. Bakı, 1998
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101327
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Musayev A.F., Kəlbiyev Y.A., Hüseynov A.A. Azərbaycan Respublikasının vergi xidməti: islahatlar və nəticələr. Bakı, Təfəkkür, 2002
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101328
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Musayev A.F., Vəliyev N.N., Quliyev A.S. Qiymətli kağızlar bazarı. Bakı, Səda, 1999
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101329
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məhərrəmov A.M., Aslanov H.H. Xarici iqtisadi fəaliyyətin tənzimlənməsi. Bakı, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101330
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədov A.T. Marketinqin əsasları. Bakı , İqtisad Universiteti, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101331
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Xoskinq A. Sahibkarlıq kursu. Bakı, Bakı Biznes Universiteti, 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101332
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Heydərov H.F. Gömrük işinin əsasları. 2. Bakı, Azərnışr, 1999
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101333
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Heydərov H.F. Gömrük işinin əsasları. 3. Bakı, Azərnəşr, 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101334
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Heydərov K.F. Gömrük işinin əsasları. 4. Bakı, Azərnəşr, 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101335
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əliyev M. Azərbaycan Respublikasında pensiya təminatı sistenminin təşəkkülü və inkişaf perspektivləri. Bakı, Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101336
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
T.Quliyev İdarəetmenin əsasları. Bakı, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101337
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Gregory Mankiw Ekonomiksin əsasları. 2002
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101338
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əlirzayeva Ə , Əlirzayayev Q Əhalinin gəliri və istehlakının maliyyə mexanizmləri. Bakı, Elm, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101339
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İsmayılov İ Ticarətin dövlət tərəfindən tənzimlənməsi. Bakı, Təfəkkür, 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101340
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İsmayılov G Dünya iqtisadiyyatının nəzəri əsasları. Bakı, Memar Nəşriyyat-Poliqrafiya, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101341
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədov H, Hüseynov B, Hüseynov A Məhsuldar qüvvələrin yerləşdirilməsi. Bakı, Maarif, 1992
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101342
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Atakişiyev Ç Qazmada istehsalın iqtisadi səmərəliliyini yüksəldilməsi problemləri. Bakı, Elm, 1998
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101343
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əlirzayev Ə Azərbaycada sahibkarlığın inkişafı problemləri və həlli yolları: nəzəriyyə və təcrübə. Bakı, Elm, 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101344
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Qeybullayev Q İqtisadi risk nəzəriyyəsinin əsasları. Bakı, 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101345
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Həsənov T Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının bazar modelinin konseptual əsasları. Bakı, Elm, 1998
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101346
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Feyzullabəyli İ.Ə., İbişov E. İ., İsrafilov H.A, Beynəlxalq ticarət işi. Bakı, Zaman, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101347
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədov Z Azərbaycan Respublikasının Xarici İqtisadi Əlaqələri. Bakı, Kooperasiya nəşriyyatı, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101348
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Tanrıverdiyeva G Səhmdar cəmiyyətlərində Xüsusi kapitalın uçotunun təkmilləşdirilməsi. Bakı, Elm Təhsil, 2013
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101349
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Kərimov E. Bəşirov O. İqtisadi Nəzəriyyə. Bakı, Vətən, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101350
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Musayev A.F., Kəlbiyev Y.A.. Hüseynov A.A. Azərbaycan Respublikasının vergi xidmət:islahatlar və nəticələr. Bakı, Təfəkkür, 2002
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101351
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Savas E.S. Özəlləşdirmə və ictimai-özəl əməkdaşlar. Bakı, Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101352
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əliyev A. Qasımov Ə. Naxçıvan Muxtar Respublikası: nailiyyətlər və problemlər. 2. Bakı, Azərbaycan, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101353
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Quliyev F. Gəlirlər Nəzəriyyəsi . Bakı, Nağıl evi, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101354
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Cəbiyev R.M. Azərbaycanda bazar İnfrasturukturunun formalaşması və inkişafı. Bakı, 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101355
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Bəhluloğlu Ə. Neft strategiyası və iqtisadi inkişaf. BAKI, MBM, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101356
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əlirzayev Ə. İqtisadiyyat: Düşüncələr baxişlar . Bakı, Bakı universiteti , 2002
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101357
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Fərhadlı P.O. Meyvə-tərəvəz yarımkompleksində inteqrasiya əlaqələrinin təkmilləşdirilməsi. Bakı, Elm və Təhsil, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101358
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Abbasova L Azərbaycan İqtisadçıları. Bakı, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101359
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əliyev A.Ə., Qasımov Ə.C, Qasımov N.Ə. "İpək yolu " bəşəriyyətin tərəqqi yoludur. Bakı, Səda, 1999
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101360
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Harley J Müasir Ekonomiks. Bakı, Şirvannəşr, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101361
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əliyev T.N., Babayev M,T. Azərbaycanda xarici və müştərək müəssisələr: Təşkili və İdarə olunması. Bakı, Elm, 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101362
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Hüseynov T. Azərbaycanda bazar sisteminin iqtisadi problemləri. Bakı, Elm, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101363
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Xankşiyev B Əliyev Ş Büdcə təşkilatlarında uçot və hesabat . Bakı, Şərq-Qərb, 2013
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101364
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Şükürov T.Ş, Şükürov R.ş Marketinq Tədqiqatları. Bakı, Kooperasiya, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101365
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Sadıqov M.M., Məmmədov S.M. Maliyyə. Gəncə, ADAU, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101366
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Hüseynov Aydın Müstəqil Azərbaycan - 20:İqtisadi İnkişaf yolu. Bakı , Azərbaycan, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101367
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Musayev Akif, Qəhrəmanov Aslan Ekonometrikaya Giriş. Bakı, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101368
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Aşurov A.S. Marketinqin Kommunikasiya Sistemi. Bakı, İqtisad Universiteti, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101369
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Nuriyev Cümşüd Azərbaycanın Gömrük Tarixi. Bakı, 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101370
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Hacızadə Elşad, Bağırzadə Elşən Azərbaycan İqtisadiyyatının Dünyadakı Reytinqi . Bakı , Elm, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101371
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Nuriyev, C.Q. Əliyev, A.Q. Atakişiyev, M.C. Gömrük İşinin Təşkili və İdarə Edilməsi . Bakı, Apostrof , 2012
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101372
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Heydərov K.F., Əliyev A.Ə., Nuriyev C.Q., Mehdiyev S.M., Gömrük Rəsmiləşdirilməsi . Bakı , Qanun, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101373
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Manafov Qabil İqtisadi Nəzəriyyə:Mikroiqtisadiyyat. Bakı, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101374
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İsayev A.S. İstehsalın Təşkili Əsasları. Bakı, Azərnəşr, 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101375
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Həsənov A.Q Məmmədzadə O.Ə Qasımov E.Ə Maşın və avadanlıqların marketinq işinin əsasları . Bakı , 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101376
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Bayramov Anar Biznes və Menecmentin Əsasları. Bakı, Nurlan, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101377
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Atakişiyev M.C., Abbasov H.M., Abbasova N.H. Mikro və Makroiqtisadiyyat. Bakı, Azərnəşr, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101378
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ataşov Bəyalı, Novruzov Nurpaşa, İbrahimov Elşən Müəssisələrin Maliyyəsi. Bakı , Kooperasiya, 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101379
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Rzayev Qəhrəman Mühasibat uçotu və audit. Bakı , 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101380
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Kotler Philip Marketing Management, Millenium Edition . Prentice-Hall, 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101381
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Xankişiyev Bəybala Sığorta Fəalliyətinin Əsasları. Bakı , İqtisad Universiteti , 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101382
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İ.M.Abbasov Audit. Bakı, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101383
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Zahid Məmmədov Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi əlaqələri. Bakı, Kooperasiya, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101384
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Kəmaləddin Heydərov Azərbaycan gömrüyü sabit inkişaf yolunda. Bakı, 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101385
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
S.M.Yaqubov, M.M.Sadıqov, Ə.İ.Əliyev 1990-2000-ci illərdə Azərbaycan iqtisadiyyati. Bakı, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101386
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Şəfa Əliyev Azad iqtisadi zonalar. Sumqayıt, 2013
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101387
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Cəbiyev Rauf Azarbaycan bazar infrastrukturunun formalaşması və inkişafı. Bakı, 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101388
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əşrəfova Rəsmiyyə Azərbaycanda Pensiya təminatı sisteminin formalaşması və təkmilləşdirilməsi. Bakı, Elm, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101389
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.T.Əliyev Azərbaycan İqtisadiyyatı. Bakı, 1998
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101390
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
H.Rizvanqizi, S.Bağirov, İ.Əhmədov Azərbaycanın mədən sənayesi. Bakı, 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101391
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
E.M.Hacızadə Azərbaycanın quruda neftçıxarma kompleksində iqtisadi islahatlar və səmərəlilik problemləri. BAkı, Elm, 1998
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101392
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.H.Tağıyev Bazar iqtisadiyyatının əsasları. Bakı, Maarif, 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101393
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əliyev M, Ağayev S, Mikayılova S, Salahov M Bazar iqtisadiyyatının formalaşmasının əsasları. Bakı, 1998
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101394
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
K.X.Abdullayev, Q.S.Hüseynov Beynəlxalq Biznes. Sumqayıt, Bilik, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101395
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə.H.Əkbərov,A.Ə.Əlizadə Beynəlxalq Marketinq. Bakı, İqtisad Universiteti, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101396
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.H.Tağıyev, S.Fərzəliyev Biznesin Təşkili və idarə edilməsi. Sumqayıt, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101397
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.H.Tağıyev İnnovasiya. 1. Bakı, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101398
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.H.Tağıyev İnnovasiya. 2. Bakı, 2012
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101399
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.H.Tağıyev İnnovasiya. 3. Bakı, 2012
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101400
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.H.Tağıyev İnnovasiya. 4. Bakı, 2012
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101401
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.H.Tağıyev,Q.Səfərov İnnovasiya layihələrinin menecmenti. Bakı, Təknur, 2013
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101402
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.H.Tağıyev,İ.Əmirov İnnovasiya menecmennti. Bakı, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101403
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.H.Tağıyev, H.Köçərli İnnovasiya siyasəti. Bakı, Təknur, 2013
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101404
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.H.Tağıyev İnnovasiya. 5. Bakı, 2012
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101405
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.H.Tağıyev İnnovasiya. 6. Bakı, 2012
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101406
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
T.Vəliyev, İ quliyev, A.Həsənov və s. İqtisadi nəzəriyyə. Bakı, Çaşıoğlu, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101407
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
H.Cəfərli İqtisadi təhlil. Bakı, Elm və təhsil, 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101408
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
T.Vəliyev İqtisad elminin nəzəri əsaslarının tarixi təkamülü. Bakı, Elm, 1999
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101409
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
K.Abdullayev,L.Abdullayev İqtisadiyyat. Sumqayıt, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101410
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
S.Mikayılov,M.Əhmədov İqtisadiyyat. Sumqayıt, 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101411
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
T.Vəliyev, N.Məmmədov İqtisadiyyat. Bakı, 1998
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101412
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.Ə.Əhmədov İqtisadiyyata Giriş. Bakı, 1997
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101413
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Kamil Abdullayev İstehsal amillərindən istifadənin müasir problemləri. Bakı, Elm, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101414
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
G.Əhmədov Kənd təsərrüfatında innovasiyaların tətbiqi istiqamətləri. Bakı, Elm, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101415
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.Hüseynova Kiçik biznes. Sumqayıt, Bilik, 2013
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101416
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
B.Orucəliyeva,İ.Əmirov Korporativ İdarəetmə. Bakı, 2013
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101417
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.Atakişiyev,H,Abbasov,N,Abbasova Mikro və Makro iqtisadiyyat. Bakı, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101418
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
N.Mustafayev Marketinq. Bakı, Çaşıoğlu, 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101419
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ş.Axundov Marketinqin əsasları. Bakı, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101420
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Fərid Quliyev Millət və Dövlət gəlirləri. Bakı, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101421
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.Fərzəliyev,S.Mikayılova,M.Əhmədov Müasir Dünya təsərrüfatlarının əsasları. Sumqayıt, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101422
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
J.Harvey Müasir ekonomiks. Bakı, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101423
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.Tağıyev Müəssisələrin idarə edilməsi. Bakı, 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101424
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
T.Hüseynov Müəssisənin iqtisadiyyatı. Bakı, 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101425
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
H.Məmmədəliyev Neft emalının dərinləşdirilməsi və neft-kimay məhsulları istehsalının genişləndirilməsi perspektivləri. Bakı, Elm, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101426
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
T.Əliyev,L.Nanayev Neft-kimya müəssisələrinin idarə edilməsinin təşkilati-iqtisadi səmtləri. Bakı, 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101427
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
S.Fərzəliyev, A.Tağıyev Kiçik Biznesin təşkili və idarə edilməsi. Sumqayıt, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101428
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Z.Məmmədov Regionların iqtisadi inkişaf problemləri. Bakı, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101429
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
T.Hüseynov Sənayenin iqtisadiyyatı. Bakı, 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101430
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.Axundov Strateji idarəetmə. Bakı, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101431
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
V.Həziyev,N.Kərimov Strateji planlaşdırmanın əsasları. Bakı, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101432
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
R.Hacıyev Təftiş və nəzarət. Bakı, 1999
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101433
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ş.Əliyev Xüsusi iqtisadi zonaların təşkili problemləri və inkişaf perspektivləri. Bakı, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101434
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Natiq Əliyev Нефть и нефтяной фактор в экономике Азербайджана в ХХI веке. Bakı, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat