Elektron
Kitabxana
ID:
101435
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Gənciyev G.Ə., Ələkbərov Ə.R., Əliyev A.M., Həsənov N.Ə. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər: (Dərslik). Bakı, , 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101436
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Atakişiyev M.C., Şıxəliyeva N.M., Nurəliyeva R.N. Maliyyə Menecmenti. Bakı, Azərnəşr, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101437
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədov Q Azərbaycan torpaq islahati: hüquqi və elmi-ekoloji məssələlər. Bakı, Elm, 2002
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101438
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Şəkərəliyev A.Ş., Nuriyev C. Q., Əliyev A.Ə. Gömrük işinin təşkili və idarə edilməsi . Bakı, Qanun, 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101439
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə. Abbasov, Z. Məmmədov, R.Rzayev, Ş.Həmişəyeva Bank işı və elektron bankçılq (Dərslik). Bakı, Qanun, 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101440
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Джабиев Р.М. Социально-экономические развитие Азербайджанской Республики за годы независимости.. Баку, 205
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101441
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Kərimov C., Orucov A., İsrafilov H. Dünya iqtisadiyyatı (Dərslik). Bakı , 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101442
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
C.Q. Nuriyev, A.Ə.Əliyev, M.C. Atakişiyev Gömrük işinin təşkili və idarə edilməsi . Bakı, 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101443
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Niftullayev V. Sahibkarlığın əsasları. Bakı, Zaman, 2002
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101444
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədov F.Ə., Musayev A.F.. Sadıqov M.M., Kəlbiyev Y.A., Rzayev Z.H. Vergilər və vergitutma. Bakı, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101445
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Гусейнов Р. М. Современная медико-демографическая ситуация в Азербайджанской Республике и ее значение для выбора тактики реформирования здравоохранения. Баку, Тефеккюр, 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101446
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Kərimov C.H., Gənciyev G.Ə. Sahibkarlığın əsasları. Bakı, Elm, 1999
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101447
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
C.Q. Nuriyev, A.Ə.Əliyev, M.C. Atakişiyev Gömrük işinin təşkili və idarə edilməsi . Bakı , 2012
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101448
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Cəfərli H.A. İqtisadi təhlil . Bakı, Elm və təhsil , 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101449
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Abbasov İ.M. Audit . Bakı , , 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101450
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əliyev A,Nuriyev C.,Nuriyeva G. İqtisadiyyat və hüquq. Bakı, Qanun, 2002
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101451
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Heydərov K. Gömrük işinin əsasları . Qanun, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101452
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Керимов Дж.Г. Страны мира..
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101453
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Mədətov M.A. Ümumdünya ticarət təşkilatı və daxili bazarın qorunması . Bakı , 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101454
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ataşov B., Novruzov N., E.İbrahimov Müəssisələrin maliyyəsi (Dərslik) . Bakı, Kooperasiya , 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101455
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Nuriyev Ə. Regional siyasət və idarəetmənin əsasları . Bakı , Elm , 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101456
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədov F.Z. , İbrahimov Z. Pul kredit banklar məlumat kitabı . Qanun , 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101457
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədov Z. Pul, kredit və banklar . Bakı , Naşir , 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101458
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Quliyev Tofiq. Menecmentin əsasları (Dərslik) . Bakı , 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101459
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Kəlbiyev Y.A. Vergilər və vergitutma: sxem və cədvəllərdə (Dərs vəsaiti) . Bakı , 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101460
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Гаджиев Шамседдин Гуммет оглы Азербайджан на пути к мировому сообществу:стратегия внешнеэкономического развития . Киев , Експрес -об-ява, 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101461
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Şəmsəddin Axundov, Məcid Axundov Bazar iqtisadiyyatının əsasları . Bakı, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101462
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Kərimov C. H. , Hüseynov C.A. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər .
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101463
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
C.Г. Агаев, Ш.Т.Алиев Проблемы и перспективы торгово-экномических связей Азербайджана с Россией . Баку, Элм, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101464
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Пашаев А.М., Мехтиев А.Ш., Джанахмедов А.Х., Зейналов Р.Р. Система менеджмента качества продукции. Баку, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101465
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əlirzayev Ə.Q., Əlirzayev E.Ə. Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişaf problemləri, konseptual yanaşma, maliyyə-budcə və sahələrarası proqnozlaşma mexanizmləri . Bakı, "İqtisad Universiteti" Nəşriyyatı , 2012
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101466
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Alıyev İ.H., İbadov S.A. rəhbərliyi və elmi redaktorluğu ilə Azərbaycan iqtisadiyyatı. Bakı, Ağrıdağ, 1998
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101467
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Дамирчиев М.И., Кучерявенко Н.П., Рагимова С.М. Налоговое право Азербайджанской Республики. Баку, 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101468
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Abbasov İ.M. Auditin nəzəri və praktiki problemləri. Bakı, Elm, 1999
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101469
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Алиев Шафа Важность управленияпроцессом создания и функционирования особых экономических зон в странах СНГ. 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101470
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
C.Q. Nuriyev, A.Ə. Əliyev, M.C.Atakişiyev Gömrük işinin təşkili və idarə olunması . Bakı, 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101471
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Heydərov K.F., Əliyev A.Ə., Nuriyev C.Q., Mehdiyev S.M. Gömrük rəsmiləşdirilməsi. Bakı, Qanun, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101472
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
А.М.Рубинов, А.Т.Нагиев Элементы экономической теории . Баку, Билик, 1992
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101473
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Захид Фаррух Мамедов Денги Кредит Банки. Баку, Азернешр, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101474
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Тофик Кулиев Парадоксы экономических теорий. Баку, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101475
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İsmayılov G.İ. Dünya iqtisadiyyatının nəzəri əsasları. Bakı, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101476
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əlirzayev Ə.Q Azərbaycanın iqtisadi inkişafının konsepsiyası və proqramı. Bakı, Odlar Yurdu, 1999
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101477
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əlirzayev Ə.Q İstehsalatlar və sürətlənmə strategiyası şəraitində Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişaf problemləri: təcrübə, meyllər və perspektiv istiqamətlər. Bakı, Adiloğlu, 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101478
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Meybullayev M., Həsən Xanlar oğlu Mikroiqtisadiyyata giriş. Bakı, İqtisad Universiteti, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101479
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Атакишиев М.Д. Экономическая эффэктивност рационаьного использводственных мошностей в бурении . Москва , Нефт и газ, 1997
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101480
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Nuriyev C.Q. Gömrük hüququ. Bakı, Təfəkkür, 2002
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101481
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Quliyev T.Ə. Menecmentin (İdarəetmənin) əsasları. Bakı, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101482
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Piter Draker Mənfəət güdməyən təşkilatların idarə edilməsi (Post kapitalist cəmiyyəti. Bakı, Nurlar, 1994
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101483
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədov F.Ə., Musayev A.F., Sadıqov M.M., Rzayev Z.H., Kəlbiyev Y.A. Vergitutmanın nəzəri və metodoloji əsasları. Bakı, Ozan, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101484
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədov Z. Finans iqtisadiyyatının anatomiyasl (strukturu) və fiziologiyasının (fəaliyyətinin) əsasları. Bakı, Qanun, 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101485
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Səmədzadə Z. İqtisadi tərəqqiyə həsr edilən ömürlər. Bakı , Gənclik, 2002
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101486
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Vəliyev D. Azərbaycanın qlobal iqtisadiyyata inteqrasiyası. Bakı, Adiloğlu, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101487
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əlirzayev Ə.Q. Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi . Bakı, İqtisad Universiteti, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101488
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Gregory Mankiw N. Ekonomiksin əsasları. South-western, Thomson,
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101489
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Musayev A.F., Qəhrəmanov A.Q. İqtisadiyyatda riyazi modelləşdirmə və proqnozlaşdırma. Bakı, Kür, 1999
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101490
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Axundov Ş. Marketinq. . Bakı, 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101491
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Atakişiyev M.C., Abbasov H.M., Abbasova N.H. Mikro və makroiqtisadiyyat. Bakı, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101492
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Atakişiyev M.C. Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı. Bakı, Təfəkkür, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101493
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əlirzayev Ə.Q İqtisadi və sosial idarəetmə: Bazar iqtisadiyyatı, metodoloji prinsiplər, qanunauyğunluqlar. Bakı, Diplomat, 1997
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101494
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədov Z. XXI əsr: İqtisadi inkişafın nəqliyyat faktoru. Bakı, Azərnəşr, 2002
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101495
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Quliyev T.Ə. Əməyin iqtisadiyyatı. Bakı, Nağıl evi, 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101496
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əliyev T.Q., Əliyeva Ş.T., Əliyev R.T. Kommersiya fəaliyyətinin əsasları. Bakı, ADNA, 2013
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101497
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əlirzayev Ə.Q. Turizmin iqtisadiyyatı və idarəedilməsi. Bakı, İqtisad Universiteti, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101498
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əliyev A., Qasımov Ə. Naxçıvan Muxtar Respublikası: nəaliyyətlər və problemlər. 2. Bakı, Azərbaycan, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101499
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Novruzov N., İbrahimov E. Büdcə sistemi. Bakı, Adiloğlu, 2012
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101500
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Quliyev F. Gəlirlər nəzəriyyəsi. Bakı, Nağıl evi, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101501
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əhmədov V. Sahibkar - Menecment. Bakı, Qanun, 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101502
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Cəbiyev R. Azərbaycanda bazar infrastrukturunun formalaşması və inkişafı . Bakı, 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101503
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Нагиев А.Т. Проблемы формирования социально-орнентированной эффективной экономической системы. Баку, Нршад, 1994
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101504
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Kəlbiyev Y.A. Fiskal siyasət və milli iqtisadiyyatın tənzimlənməsi problemləri . Bakı, Elm, 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101505
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Нагиев А.Т. Имитационное моделирование эколого-экономических систем. Баку, БГУ, 1995
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101506
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Аббасов А.М., Мамедов З.Ф. Электронизация финансовой индустрии в условиях сетевой экономики. Баку, Азернешр, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101507
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əlirzayeva T.Ə., Əlirzayeva Ə.Q. Əhalinin gəlirləri və istehlakının maliyyə mexanizmləri. Bakı, Elm, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101508
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədov N., Hüseynov Z. Bank və maliyyə terminləri lüğəti. Bakı, Azərbaycan ensiklopediyası nəşriyyat-poliqrafiya birliyi, 1996
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101509
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İsmayılov K.İ. Ticarətin dövlət tənzimlənməsi. Bakı, Təfəkkür, 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101510
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Самадзаде З. Китай в глобальной Мировой Экономике. Стокгольм, CA&CC Press, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101511
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Səmədzadə Z. Çin qlobal dünya iqtisadiyyatında . Bakı, Elm və Təhsil, 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101512
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Cəfərov Z. Bazar iqtisadiyyatina kecid dövründə Azərbaycan Respublikasında kollektiv müqavilə. Bakı, Qanun, 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101513
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əlirzayev.Ə.Aslanova.S Turizmin inkişafının sosial-iqtisadi problemləri. Bakı, Adiloğlu, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101514
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Qasımov.Ə Aqrar sənaye müəssisələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi. Bakı, Nurlan, 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101515
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Hacıyev.F.Ş.,ƏliyevŞ.H Audit. İndiqo, Bakı, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101516
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Quliyev.F Millət və dövlət gəlirləri. Bakı, Nağıl evi, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101517
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İsmayılov.G.İ İnformasiya iqtisadiyatı. Bakı, Çənlibel, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101518
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Heydərov.K.F Gömrük işinin əsasları. 1. Bakı, Azərbaycan, 1998
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101519
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Nağıyev.Ə, Novruzov V., Allahverdiyev H.,Əlirzayev Ə. Heydər Əliyev və Azərbaycan iqtisadiyyatı. Bakı, Azərbaycan, 1998
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101520
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Feyzullabəyli.Ə.İ,İbişov.E.İ,İsrafilov.H.A Beynəlxalq ticarət İşi. Bakı, Zaman, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101521
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Heydərov.K.F,İbrahimov.T.T Gömrük işi - iqtisadi suverenlik ve təhlükəsizlik. Bakı, Səda, 1999
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101522
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Atakişiyev.M Azərbaycan sosial-iqtisadi tərəqqi yolunda. Bakı, Təhsil, 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101523
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Atakişiyev.M Azərbaycanın müasir iqtisadi inkişaf strategiyası: Keçid iqtisadiyyatından modernləşdirmə. Bakı, Azərnəşir, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101524
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Atakişiyev.M Azərbaycanın yeni neft siyasəti ve iqtisad yüksəlişi. Bakı, Azərbaycan, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101525
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Atakishiyev.M New oil policy and economic development in Azerbaijan . Bakı, Azpoligraf, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101526
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Bağırov M.M. Banklar və bank əməliyyatları. Bakı , Nurlan, 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101527
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Atakişiyev M.C., Süleymanov Q.S. İnnovasiya menecmenti. Bakı, Təfəkkür, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101528
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Atakişiyev M.C., Nurəliyeva R.N., Abbaova N.H. İnvestisiya fəaliyyətinin təşkili . Bakı, 2012
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101529
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əliyev M.T. Azərbaycan iqtisadiyyatının formalaşması və inkişaf problemləri. Bakı, Mürtəcim, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101530
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əliyev M.T. Azərbaycanın iqtisadiyyatı. Bakı, 1998
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101531
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Meybullayev Məmməd Həsən Xanlar oğlu Makroiqtisadiyyata giriş. Bakı, İqtisad Universiteti, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101532
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Fərhadlı Püstə Meyvə-tərəvəz yarımkompleksində inteqrasiya əlaqələrinin təkmilləşdirilməsi. Bakı, Elm və Təhsil, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101533
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Nağıyev Ə.T., Əlirzayev Ə.Q., Quliyev A.S. Pensiya təminatının inkişaf perspektivləri. Bakı, Bakı Dövlət Universiteti, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101534
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Qeybullayev Q. İqtisadi risq nəzəriyyəsinin əsasları. Bakı, 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101535
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əliyev R. İqtisadi təhlilin nəzəriyyəsi. Bakı, İqtisad Universiteti, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101536
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmməedov R. Milli hesablar sistemi. Bakı, 1997
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101537
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ağayev S.H., Hadi Tizhuş Taban Azərbaycan Respublikasının İran İslam Respublikası ilə qarılıqlı iqtisadi əlaqələrinin inkişaf perspektivləri. Bakı, Elm, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101538
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Axundov Ş. Marketinqin əsasları. Bakı, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101539
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Salahov S.V. Aqrar sahənin dövlət tənzimlənməsi problemləri. Bakı, Nurlar, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101540
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Səmədzadə Ş.Ə. İstehsal menecmenti. Bakı, Təhsil, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101541
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Zeynallı Ə.T., Zeynallı Z.Ə. Statistika: Sosial-iqtisadi məsələlər. 2. Bakı, Avropa, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101542
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Quliyev T. İnflyasiyanın anatomiyası. Bakı, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101543
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əliyev T., Babayev M. Sahənin aktual iqtisadi problemləri. Bakı, Elm və təhsil, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101544
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Hüseynov T. Azərbaycanda investisiyalar: gəlirlər, investisiyalar, sənayeləşdirmə, məşğulluq. Bakı, Elm, 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101545
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Hüseynov T. Müəssisənin iqtisadiyyatı. Bakı, Azərnəşr, 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101546
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Hüseynov T. Sənayenin iqtisadiyyatı. Bakı, Azərnəşr, 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101547
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Şükürov T.Ş., Şükürov R.Ş. Marketinqin tətqiqatları. Bakı, Kooperasiya, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101548
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Hüseynov T. Firmanın iqtisadiyyatı. Bakı, Səda, 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101549
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Quliyev T. Menecmentin (idarəetmənin əsasları). Bakı, Qərənfil, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101550
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Musayev A.F., Rzayev Z.H., Sülymanov Q.S. Vergi sistemi. Bakı, 1998
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101551
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əhmədov Ə.H., Əzizov R.H., Hacıyev M.H. Xarici iqtisadi əlsaqələrin təşkili. Bakı, 1997
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101552
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Kəlbiyev Y.A. Vergi siyasətinin konseptual əsasları və praktiki aspektləri. Bakı, Elm, 2012
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101553
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədov Z.H. Dünya təcrübəsi konteksində Azərbaycan iqtisadiyyatı: hadisələr, şərhlər və faktlar. Bakı, Azərnəşr, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101554
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədov Z.F. Pul, kredit, banklar. Bakı, Azərnəşr, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101555
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Rzayev Z.H. Vergi menecmenti (vergi içinin təşkili və idarə edilməsi). Bakı, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101556
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədov Z. Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi əlaqələri. Bakı, Kooperasiya, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101557
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədov Z.F. Beynəlxalq valyuta-kredit münasibətləri və xarici ölkələrin pul-kredit sistemi. Bakı, Azərnəşr, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101558
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədov Z.F., Zeynalov H.Z. Pul, kredit, banklar, qiymətli kağızlar və valyuta. Bakı, Nasir, 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101559
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədov Z.F. Pul. kredit və banklar. Bakı, Əbilov,Zeynalov və oğulları, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101560
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədov Z., Hacıyev R. Xalq kapitalizmininin formalaşmasında və inkişaf etməsində qiymətli kağızlar bazarının rolu. Bakı, Nasir, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101561
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Abbasov A.B. Sahibkarlıq fəaliyyət: növləri, təşəkkülü və inkişaf problemləri. Bakı, 1998
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101562
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Musayev A.F., Kəlbiyev Y.A., Hüseynov A.A. Azərbaycan Respublikasının vergi xidməti: islahatlar və nəticələr. Bakı, Təfəkkür, 2002
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101563
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Musayev A.F., Vəliyev N.N., Quliyev A.S. Qiymətli kağızlar bazarı. Bakı, Səda, 1999
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101564
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məhərrəmov A.M., Aslanov H.H. Xarici iqtisadi fəaliyyətin tənzimlənməsi. Bakı, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101565
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədov A.T. Marketinqin əsasları. Bakı , İqtisad Universiteti, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101566
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Xoskinq A. Sahibkarlıq kursu. Bakı, Bakı Biznes Universiteti, 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101567
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Heydərov H.F. Gömrük işinin əsasları. 2. Bakı, Azərnışr, 1999
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101568
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Heydərov H.F. Gömrük işinin əsasları. 3. Bakı, Azərnəşr, 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101569
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Heydərov K.F. Gömrük işinin əsasları. 4. Bakı, Azərnəşr, 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101570
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əliyev M. Azərbaycan Respublikasında pensiya təminatı sistenminin təşəkkülü və inkişaf perspektivləri. Bakı, Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101571
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
T.Quliyev İdarəetmenin əsasları. Bakı, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101572
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Gregory Mankiw Ekonomiksin əsasları. 2002
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101573
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əlirzayeva Ə , Əlirzayayev Q Əhalinin gəliri və istehlakının maliyyə mexanizmləri. Bakı, Elm, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101574
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İsmayılov İ Ticarətin dövlət tərəfindən tənzimlənməsi. Bakı, Təfəkkür, 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101575
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İsmayılov G Dünya iqtisadiyyatının nəzəri əsasları. Bakı, Memar Nəşriyyat-Poliqrafiya, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101576
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədov H, Hüseynov B, Hüseynov A Məhsuldar qüvvələrin yerləşdirilməsi. Bakı, Maarif, 1992
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101577
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Atakişiyev Ç Qazmada istehsalın iqtisadi səmərəliliyini yüksəldilməsi problemləri. Bakı, Elm, 1998
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101578
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əlirzayev Ə Azərbaycada sahibkarlığın inkişafı problemləri və həlli yolları: nəzəriyyə və təcrübə. Bakı, Elm, 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101579
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Qeybullayev Q İqtisadi risk nəzəriyyəsinin əsasları. Bakı, 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101580
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Həsənov T Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının bazar modelinin konseptual əsasları. Bakı, Elm, 1998
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101581
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Feyzullabəyli İ.Ə., İbişov E. İ., İsrafilov H.A, Beynəlxalq ticarət işi. Bakı, Zaman, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101582
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədov Z Azərbaycan Respublikasının Xarici İqtisadi Əlaqələri. Bakı, Kooperasiya nəşriyyatı, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101583
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Tanrıverdiyeva G Səhmdar cəmiyyətlərində Xüsusi kapitalın uçotunun təkmilləşdirilməsi. Bakı, Elm Təhsil, 2013
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101584
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Kərimov E. Bəşirov O. İqtisadi Nəzəriyyə. Bakı, Vətən, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101585
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Musayev A.F., Kəlbiyev Y.A.. Hüseynov A.A. Azərbaycan Respublikasının vergi xidmət:islahatlar və nəticələr. Bakı, Təfəkkür, 2002
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101586
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Savas E.S. Özəlləşdirmə və ictimai-özəl əməkdaşlar. Bakı, Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101587
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əliyev A. Qasımov Ə. Naxçıvan Muxtar Respublikası: nailiyyətlər və problemlər. 2. Bakı, Azərbaycan, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101588
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Quliyev F. Gəlirlər Nəzəriyyəsi . Bakı, Nağıl evi, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101589
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Cəbiyev R.M. Azərbaycanda bazar İnfrasturukturunun formalaşması və inkişafı. Bakı, 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101590
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Bəhluloğlu Ə. Neft strategiyası və iqtisadi inkişaf. BAKI, MBM, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101591
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əlirzayev Ə. İqtisadiyyat: Düşüncələr baxişlar . Bakı, Bakı universiteti , 2002
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101592
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Fərhadlı P.O. Meyvə-tərəvəz yarımkompleksində inteqrasiya əlaqələrinin təkmilləşdirilməsi. Bakı, Elm və Təhsil, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101593
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Abbasova L Azərbaycan İqtisadçıları. Bakı, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101594
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əliyev A.Ə., Qasımov Ə.C, Qasımov N.Ə. "İpək yolu " bəşəriyyətin tərəqqi yoludur. Bakı, Səda, 1999
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101595
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Harley J Müasir Ekonomiks. Bakı, Şirvannəşr, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101596
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əliyev T.N., Babayev M,T. Azərbaycanda xarici və müştərək müəssisələr: Təşkili və İdarə olunması. Bakı, Elm, 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101597
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Hüseynov T. Azərbaycanda bazar sisteminin iqtisadi problemləri. Bakı, Elm, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101598
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Xankşiyev B Əliyev Ş Büdcə təşkilatlarında uçot və hesabat . Bakı, Şərq-Qərb, 2013
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101599
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Şükürov T.Ş, Şükürov R.ş Marketinq Tədqiqatları. Bakı, Kooperasiya, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101600
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Sadıqov M.M., Məmmədov S.M. Maliyyə. Gəncə, ADAU, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101601
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Hüseynov Aydın Müstəqil Azərbaycan - 20:İqtisadi İnkişaf yolu. Bakı , Azərbaycan, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101602
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Musayev Akif, Qəhrəmanov Aslan Ekonometrikaya Giriş. Bakı, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101603
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Aşurov A.S. Marketinqin Kommunikasiya Sistemi. Bakı, İqtisad Universiteti, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101604
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Nuriyev Cümşüd Azərbaycanın Gömrük Tarixi. Bakı, 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101605
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Hacızadə Elşad, Bağırzadə Elşən Azərbaycan İqtisadiyyatının Dünyadakı Reytinqi . Bakı , Elm, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101606
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Nuriyev, C.Q. Əliyev, A.Q. Atakişiyev, M.C. Gömrük İşinin Təşkili və İdarə Edilməsi . Bakı, Apostrof , 2012
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101607
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Heydərov K.F., Əliyev A.Ə., Nuriyev C.Q., Mehdiyev S.M., Gömrük Rəsmiləşdirilməsi . Bakı , Qanun, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101608
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Manafov Qabil İqtisadi Nəzəriyyə:Mikroiqtisadiyyat. Bakı, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101609
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İsayev A.S. İstehsalın Təşkili Əsasları. Bakı, Azərnəşr, 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101610
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Həsənov A.Q Məmmədzadə O.Ə Qasımov E.Ə Maşın və avadanlıqların marketinq işinin əsasları . Bakı , 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101611
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Bayramov Anar Biznes və Menecmentin Əsasları. Bakı, Nurlan, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101612
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Atakişiyev M.C., Abbasov H.M., Abbasova N.H. Mikro və Makroiqtisadiyyat. Bakı, Azərnəşr, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101613
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ataşov Bəyalı, Novruzov Nurpaşa, İbrahimov Elşən Müəssisələrin Maliyyəsi. Bakı , Kooperasiya, 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101614
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Rzayev Qəhrəman Mühasibat uçotu və audit. Bakı , 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101615
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Kotler Philip Marketing Management, Millenium Edition . Prentice-Hall, 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101616
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Xankişiyev Bəybala Sığorta Fəalliyətinin Əsasları. Bakı , İqtisad Universiteti , 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101617
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İ.M.Abbasov Audit. Bakı, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101618
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Zahid Məmmədov Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi əlaqələri. Bakı, Kooperasiya, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101619
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Kəmaləddin Heydərov Azərbaycan gömrüyü sabit inkişaf yolunda. Bakı, 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101620
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
S.M.Yaqubov, M.M.Sadıqov, Ə.İ.Əliyev 1990-2000-ci illərdə Azərbaycan iqtisadiyyati. Bakı, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101621
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Şəfa Əliyev Azad iqtisadi zonalar. Sumqayıt, 2013
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101622
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Cəbiyev Rauf Azarbaycan bazar infrastrukturunun formalaşması və inkişafı. Bakı, 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101623
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əşrəfova Rəsmiyyə Azərbaycanda Pensiya təminatı sisteminin formalaşması və təkmilləşdirilməsi. Bakı, Elm, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101624
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.T.Əliyev Azərbaycan İqtisadiyyatı. Bakı, 1998
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101625
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
H.Rizvanqizi, S.Bağirov, İ.Əhmədov Azərbaycanın mədən sənayesi. Bakı, 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101626
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
E.M.Hacızadə Azərbaycanın quruda neftçıxarma kompleksində iqtisadi islahatlar və səmərəlilik problemləri. BAkı, Elm, 1998
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101627
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.H.Tağıyev Bazar iqtisadiyyatının əsasları. Bakı, Maarif, 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101628
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əliyev M, Ağayev S, Mikayılova S, Salahov M Bazar iqtisadiyyatının formalaşmasının əsasları. Bakı, 1998
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101629
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
K.X.Abdullayev, Q.S.Hüseynov Beynəlxalq Biznes. Sumqayıt, Bilik, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101630
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə.H.Əkbərov,A.Ə.Əlizadə Beynəlxalq Marketinq. Bakı, İqtisad Universiteti, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101631
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.H.Tağıyev, S.Fərzəliyev Biznesin Təşkili və idarə edilməsi. Sumqayıt, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101632
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.H.Tağıyev İnnovasiya. 1. Bakı, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101633
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.H.Tağıyev İnnovasiya. 2. Bakı, 2012
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101634
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.H.Tağıyev İnnovasiya. 3. Bakı, 2012
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101635
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.H.Tağıyev İnnovasiya. 4. Bakı, 2012
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101636
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.H.Tağıyev,Q.Səfərov İnnovasiya layihələrinin menecmenti. Bakı, Təknur, 2013
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101637
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.H.Tağıyev,İ.Əmirov İnnovasiya menecmennti. Bakı, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101638
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.H.Tağıyev, H.Köçərli İnnovasiya siyasəti. Bakı, Təknur, 2013
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101639
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.H.Tağıyev İnnovasiya. 5. Bakı, 2012
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101640
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.H.Tağıyev İnnovasiya. 6. Bakı, 2012
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101641
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
T.Vəliyev, İ quliyev, A.Həsənov və s. İqtisadi nəzəriyyə. Bakı, Çaşıoğlu, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101642
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
H.Cəfərli İqtisadi təhlil. Bakı, Elm və təhsil, 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101643
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
T.Vəliyev İqtisad elminin nəzəri əsaslarının tarixi təkamülü. Bakı, Elm, 1999
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101644
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
K.Abdullayev,L.Abdullayev İqtisadiyyat. Sumqayıt, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101645
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
S.Mikayılov,M.Əhmədov İqtisadiyyat. Sumqayıt, 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101646
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
T.Vəliyev, N.Məmmədov İqtisadiyyat. Bakı, 1998
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101647
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.Ə.Əhmədov İqtisadiyyata Giriş. Bakı, 1997
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101648
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Kamil Abdullayev İstehsal amillərindən istifadənin müasir problemləri. Bakı, Elm, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101649
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
G.Əhmədov Kənd təsərrüfatında innovasiyaların tətbiqi istiqamətləri. Bakı, Elm, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101650
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.Hüseynova Kiçik biznes. Sumqayıt, Bilik, 2013
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101651
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
B.Orucəliyeva,İ.Əmirov Korporativ İdarəetmə. Bakı, 2013
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101652
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.Atakişiyev,H,Abbasov,N,Abbasova Mikro və Makro iqtisadiyyat. Bakı, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101653
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
N.Mustafayev Marketinq. Bakı, Çaşıoğlu, 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101654
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ş.Axundov Marketinqin əsasları. Bakı, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101655
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Fərid Quliyev Millət və Dövlət gəlirləri. Bakı, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101656
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.Fərzəliyev,S.Mikayılova,M.Əhmədov Müasir Dünya təsərrüfatlarının əsasları. Sumqayıt, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101657
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
J.Harvey Müasir ekonomiks. Bakı, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101658
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.Tağıyev Müəssisələrin idarə edilməsi. Bakı, 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101659
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
T.Hüseynov Müəssisənin iqtisadiyyatı. Bakı, 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101660
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.Kərimov Mühasibat uçotu,Vergilər. Bakı, Elm və həyat, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101661
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
H.Məmmədəliyev Neft emalının dərinləşdirilməsi və neft-kimay məhsulları istehsalının genişləndirilməsi perspektivləri. Bakı, Elm, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101662
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
T.Əliyev,L.Nanayev Neft-kimya müəssisələrinin idarə edilməsinin təşkilati-iqtisadi səmtləri. Bakı, 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101663
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
S.Fərzəliyev, A.Tağıyev Kiçik Biznesin təşkili və idarə edilməsi. Sumqayıt, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101664
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Z.Məmmədov Regionların iqtisadi inkişaf problemləri. Bakı, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101665
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
T.Hüseynov Sənayenin iqtisadiyyatı. Bakı, 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101666
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.Axundov Strateji idarəetmə. Bakı, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101667
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
V.Həziyev,N.Kərimov Strateji planlaşdırmanın əsasları. Bakı, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101668
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
R.Hacıyev Təftiş və nəzarət. Bakı, 1999
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101669
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ş.Əliyev Xüsusi iqtisadi zonaların təşkili problemləri və inkişaf perspektivləri. Bakı, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101670
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Natiq Əliyev Нефть и нефтяной фактор в экономике Азербайджана в ХХI веке. Bakı, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi