Elektron
Kitabxana
ID:
100415
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Orucov E.Q. Tətbiqi funksional analizin elementləri. Bakı, BDU , 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100416
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Fərəcov R.H., Şimiyev V.H Diskret riyaziyyat . Bakı, Bakı Universiteti , 1998
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100417
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
B.Ö.Tahirov, F.M.Namazov,S.N.Əfəndi, E.A.Qasımov, Q.Z.Abdullayeva Riyaziyyatın tədrisi üsulları . Bakı , 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100418
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Feyziyev F. Diskret riyyaziyyatın bəzi fəsilləri . Bakı , "Təhsil" NPM , 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100419
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədov Y.C. Təqribi hesablama üsulları . Bakı , Bakı universiteti, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100420
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əhmədov Ə.M. Xətti analizin üç prinsipi (dərs vəsaiti) . Bakı , Bakı Universiteti, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100421
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Namazov Q. Riyazi fizika tənlikləri . Bakı ,
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100422
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Quliyev M.X., Həsənov K.Q. Differensial tənliklər. Məsələ və misallar həlləri ilə (Dərs vəsaiti). Bakı, Çaşıoğlu, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100423
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ramazanov T Zəlzələlərin mexanikasi, xəbərvericiləri və tektonik dalğaları. Bakı, Bakı Universiteti, 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100424
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Sultanov R.L., Hüseynov Ə.M., Cümşüdova N.İ. Təbiətsunasligin əsasları. Bakı, Nasir, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100425
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Мехтиев М.Ф. Aсимптотический анализ некоторых пространственных задач теории упругости для полых тел. Баку, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100426
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Мехтиев М.Ф. Метод однородных решений в анизотропной теории оболочек. Баку, Чашыоглы, 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100427
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ахундов А.А. Геометрическое решение проблемы одновременного слежения за показаниями многочисленных разнотипных датчиков. Баку, Элм, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100428
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Мэтьюз Дж., Уокер P. Мaтематические методы физики.
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100429
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Zeynalov E.B. Polimer materiallari üçün antioksidantlar. Bakı, Elm, 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100430
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Карлен Худавердиев, Ахмед Велиев Исследование одномерной смешанной задачи для одного класса псевдогиперболических уравнений третьего порядка с нелинейной операторной правой частью.. Баку, Чашыоглу, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100431
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Бахвалов Н.С., Жидков Н.П., Кобельков Г.М. Численные методы .
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100432
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Курант Р. Уравнения с частными производными .
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100433
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Фаддеев Д.К., Фадеевва В.Н. Вычислительные методы линейной алгебры.
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100434
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Калиткин Н.Н. Численные методы .
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100435
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Камке Э. Справочник по дифференциальным уравнениям в частных производных первого порядка .
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100436
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Камкэ Э. Справочник по обыкновенным дифференциальным уравнениям .
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100437
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Стренг Г. Линейная алгебра и ее применения . Москва, Мир, 1980
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100438
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Самарский А.А. Введение в численные методы .
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100439
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физики.
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100440
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ибрагимов В.А. Элементы нечеткой математики . Баку, 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100441
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Князь Мамедов Методы решения различных классов задач дискретной оптимизации . Баку, Элм, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100442
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə.T.Nağıyev, R.M.Quliyev Riyaziyyatdan olimpiada iştirakçıları üçün 50 variant (həllər, göstərişlər, cavablar). Bakı, 1998
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100443
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Musayev A.F., Qəhrəmanov A.Q. İqtisadiyyatda riyazi modelləşdirmə və proqnozlaşdırma. Bakı, Kür, 1999
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100444
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Axundov İ.S., Vəliyev Ə.A. Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika . Bakı, Odlar Yurdu, 1998
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100445
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Zeynallı.Ə.Zeynallı.Z Statistika:Ümumi Nəzəri Məsəllər. Bakı, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100446
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Abbasov .A,Atakişiyev.M Ehtimal, statistika ve riyazi proqramllaşdırma elementlərinin iqtisadiyyatda tətbiqi. Bakı, Təfəkkür, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100447
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədov R. Beynəlxalq statistika. Bakı, 1999
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100448
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Zeynallı Ə.T., Zeynallı Z.Ə. Statistika: Sosial-iqtisadi məsələlər. 2. Bakı, Avropa, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100449
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Hüseynova A.M. Statistikanın ümumi nəzəriyyəsi. Bakı, 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100450
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Cəmaləddin Nurəddinoğlu Riyaziyyat kursu üzrə məsələ və misallar. BAkı, Çaşoğlu, 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100451
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əfəndiyev B.R. Ümumi təhsil məktəbləri üçün fizikadan məsələlər. . Bakı, Çənlibel, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100452
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əhmədov Ə.M. Funksional analiz. 1. Bakı, Bakı Universiteti, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100453
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Z.Ə. Ələsgərova, F.H.Nəsibov, V.C.Aslanov Ehtimal nəzəriyyəsinə aid məsələ həllinə rəhbərlik. Bakı, Səda, 1998
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100454
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əliyev B.Z. Ümumi fizika kursu. Bakı, Maarif, 1996
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100455
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Zeynallı Ə., Zeynallı Z. Statistika: Ümumi nəzəri məsələlər. Bakı, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100456
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Hacibalayev H Konstruksiya materiallarinin texnologiyasi. Bakı, İqtisad universiteti, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100457
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İsayev Ə.M., Məmmədsadıqov H.H. İnşaat Mexanikasi. Bakı, Çaşoğlu, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100458
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Kərimov M.Z. Tətbiqi mexanika məsələlərinin həlli. 1. Bakı, Azərbaycan , 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100459
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Aranli M. Əyləncəli riyaziyyat. Bakı, Müəllim , 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100460
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Aranli M. Riyaziyyatdan olimpiada məsələləri. Bakı, Ülvi- Həyat, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100461
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Musayev İ.H., Daşdəmirov X.Y. Hidravlika və aerodinamika. Bakı, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100462
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Nurəddinoğlu C Ali riyaziyyat kursu üzrə məsələ və misallar. 2. Bakı, Çaşoğlu, 2002
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100463
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Qədirov N.B. Nəzəri mexanika kursu. Bakı, Bakı Universiteti, 1997
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100464
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Quliyev S.Ə., Eyvazov E.B. Nəzəri mexanika. Bakı , Azərnəşr, 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100465
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Quliyev X., Ələkbərova F. Xətti cəbr və xətti proqramlaşdırmanın əsasları. Bakı, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100466
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Mərdanov M., Babayev B., Mehdiyev V. Riyaziyyat ensiklopediyasi. Bakı, Bakı Universiteti, 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100467
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məsimova S.N. Ali riyaziyyatın əsasları (ikinci nəşr) . Bakı , "Yeni nəsil", 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100468
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Axundov M.B.,Sadayev Ə.Ş. Nəzəri mexanikadan mühazirələr (Dərs vəsaiti) . Bakı , Bakı Universiteti , 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100469
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə.R.Bayramov, N.T.Vəliyev, T.B.Abbasov Tətbiqi mexanika (Ali məktəblər üçün dərslik) . Gəncə , Azərbaycan Texnologiya Universiteti , 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100470
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Qulıyeva Nurlan Riyaziyyatın konstruktiv təlimlə tədrisi metodikası. Bakı, MBM, 2012
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100471
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Письменный Д. Конспект лекций по теории вероятностей и математической статистике . Москва, Айрис Пресс, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100472
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Титчмарш Е. Теория функций . Москва, Наука, 1980
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100473
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Прасолов В.В. Геометрия Лобачевского. МЦНМО, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100474
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Прасолов В.В. Наглядная топология. Москва, МЦНМО, 1995
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100475
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Прасолов В.В. Элементы комбинаторной и дифференциальной топологии . Москва, МЦНМО, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100476
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Носов В.А. Комбинаторика и теория графов . Москва, 1999
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100477
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Нинул А.С. Тензорная тригонометрия. Теория и приложения . Москва, Мир, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100478
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Никольский С.М. Курс математического анализа . 1. Москва, Наука, 1983
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100479
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Неуважаев В.Е. Математическое моделирование турбулетного перемешивания . Челябинск , 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100480
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Кудрявцев Л.Д. Курс математического анализа . 2. Москва, Высшая школа , 1981
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100481
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ильин В.А., Садовничий В.А., Сендов Бл. Х. Математический анализ . 2. Моква, Моск.Гос.ун-т , 1987
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100482
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ильин В.А., Садовничий В.А., Сендов Бл.Х. Математический анализ . 1. Москва, МГУ, 1985
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100483
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Филлипов А.В. Сборник задач по дифференциальным уровнениям . Ижевск, Регулярная и хаотитеческая динамика, 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100484
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Фейнман Р., Хибс А. Квантовая механика и интегралы по троекториям . Москва, Мир , 1968
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100485
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Чернова Н.И. Теория вероятностей . 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100486
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Будылин А.М. Ряды и интегралы Фурье . 2002
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100487
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Артамонов В.А., Салий В.Н., Скорняков Л.А., Шеврин Л.Н.,Шульгейфер Е.Г. Общая алгебра. 2. Москва, Наука, 1991
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100488
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.Yaqubov, K.Həsənov Adi diferensial tənliklər. Bakı , Maarif, 1978
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100489
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
R.H.Məmmədov Ali riyaziyyat kursu. 1. Bakı, Maarif, 1999
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100490
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
R.Məmmədov Ali Riyaziyyat kursu. 2. Bakı, Maarif, 1981
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100491
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Mamedov Raşid, Cəfərli Qumrax Analitik funksiyalar.
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100492
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İ.İ.Privalov Analitik həndəsə. Bakı, Tədris Pedoqoji ədəbiyyatı, 1964
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100493
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
П.Е.Данко, А.Г.Попов Высшая математика. 2. Moskva, 1974
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100494
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
П.Е.Данко, А.Г.Попов Высшая математика. 1. Moskva, 1974
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100495
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Fikrət Feyziyev Cəbr və ədədlər nəzəriyyəsi. Bakı, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100496
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Maarif Əkbərov Cəbrdən Mühazirələr. Bakı, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100497
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.Əzimov,F.Səlimov,Ş.Məmmədov Diferensial tənlikıər. Bakı, Maarif, 1991
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100498
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
X.Quliyev, K.Həsənov Diferensial Tənliklər. Məsələ və kisallar həlləri ilə. Bakı, Çaşıoğlu, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100499
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.Samarski Ədədi Üsullara Giriş. Bakı, Maarif, 1987
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100500
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
V.Qumurman Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika məsələlərinin həllərinə dair rəhbərlik. Bakı, Maarif, 1980
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100501
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
P.Qəhrəmanov,X.Alıyev Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika. Sumqayıt, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100502
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə.Məmmədov, R.Şükürov Elementar Riyaziyyat. Bakı, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100503
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə.Həbibzadə Funksional Analiz. Bakı, Maarif, 1978
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100504
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
K.Həsənov,P.Qəhrəmanov Funksiyalar nəzəriyyəsi və funksional analiz kursu. Sumqayıt, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100505
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə.İsmayılov,M.Əliyev,C.Əlizadə Hesablama metodları və EHM-in tətbiqi. Bakı, 1991
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100506
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Zəfər Hüseynov Hesablama üsulları və praktikumu. Bakı, Adiloğlu, 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100507
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
V.Balayev, N.Məmmədov İdarəetmə obyektlərinin riyazi modellərinin alınması. Bakı, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100508
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
P.Qəhrəmanov, N.Qurbanov Həndəsə. 1. Sumqayıt, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100509
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
V.Balayev, N.Məmmədov İdarəetmə obyektlərinin riyazi modellərinin alınması. Bakı, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100510
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
N.Qəhrəmanov,N.Məmmədov,V.Balayev İdarəetmədə ədədi hesablama üsullarının tətbiqi. Sumqayıt, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100511
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
P.Qəhrəmanov İnteqral tənliklərin təqribi həll üsulları. Sumqayıt, 2014
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100512
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
P.Qəhrəmanov,İ.Cabbarov,İ.Səfərli Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi. Sumqayıt, 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100513
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İ.Qədirov Nəzəri Mexanika. Bakı, 1990
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100514
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə.Məmmədov Riyazi analizdən məsələ və misalların həllinə dair rəhbərlik. Sumqayıt, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100515
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
K.Berman Riyazi analizdən məsələlər. BAkı, 1986
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100516
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
P.Qəhrəmanov Riyazi analizdən məsələ və misalla. Sumqayıt, 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100517
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.Əlizadə,N.Şıxəliyev Riyaziyyat. 2. Bakı, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100518
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.Əkbərov,R.Bəşirov Riyaziyyat və Botanika. Bakı, 2002
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100519
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.Adıgözəlov,X.Həsənov Riyaziyyatın ibtidai kursunun tədrisi metodikası. Bakı, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100520
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
P.Qəhrəmanov Sonlu fərqlər sxemi. Sumqayıt, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100521
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
N.Süleymanov Ümumiləşmiş funksiyalar və korrekt sərhəd məsələləri. Bakı, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100522
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
X.Həsənova,C.Cəfərov Xətti cəbrin və analitik həndəsənin elementləri. Bakı, 2013
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat