Elektron
Kitabxana
ID:
100050
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A. Bakıxanov; tərt. ed., fars dilindən tərcümə, müqəddimə, qeyd və şərhlərin müəl. M. Sultanov; red. Ə. Əhmədov, R. Sultanov.- B.: Avrasiya Press, 2005.
Səhifə sayı:
488 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100051
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Qazi Bürhanəddin; tərtib ed. Ə.Səfərli; red. S.Əlizadə.- B.: Öndər, 2005.
Səhifə sayı:
728 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100155
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Tofiq Bayram; tər. ed.: Svetlana Bayramova; ön sözün müəl. Şamil Salmanov.- B.: Lider, 2005.
Səhifə sayı:
328 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100156
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Həkimə Billuri; tərt.ed. və ön sözün müəllifi. Aybəniz Kəngərli.- B.: Şərq-Qərb , 2005.
Səhifə sayı:
224 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100254
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
O. de Balzak; Tərc. edəni. M.Rəfili Bakı : Şərq-Qərb , 2006.
Səhifə sayı:
408 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100255
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.L.Barto; rus dilindən tərc. ed. T.Mahmud, H.Ziya, M.İsgəndərzadə, Z.Sarıtorpaq.- B.: 2007.
Səhifə sayı:
184 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100256
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ç.Q. Bayron; tərcüməçi. A. Aslanov və b..- B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
224 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100257
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.A.Blok; Rus dilindən tərcümə ed. E.Borçalı, C.Novruz, T.Mahmud, İ.İsmayılzadə; Ön söz. C.Novruz.- B.: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
144 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100258
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Bualo; Tərcümə edən və ön söz. Ə.Ağayev. B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
112 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100259
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.M. Bulqakov; Rus dilindən tərc. S. Budaqlı.- B: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
376 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100260
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İ.A.Bunin; rus dilindən tərcümə edəni. H.Şərif.- B.: Avrasiya Press, 2006.
Səhifə sayı:
456 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100447
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədov R. Beynəlxalq statistika. Bakı, 1999
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100541
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə.Ş.Abdinov,H.M.Məmmədov Bərk cisim elektronikası. Bakı, Təhsil, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100661
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
S.F.Qarayev, P.Ş.Məmmədova,A.Q.Həbibova Biokimyanın əsasları. Bakı, Təfəkkür, 2002
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kimya
ID:
100682
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədov C.A., Soltanova H.B., Rəhimov S.H. Beynəlxalq turizmin coğrafiyası . Bakı , Mütərcim, 2002
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Coğrafiya
ID:
100687
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədov A.C., Soltanova H.B., Rəhimov S.H. Beynəlxalq turizmin coğrafiyası. Bakı , Mütərcim , 2002
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Coğrafiya
ID:
100696
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ağazeynal, A.Qurbanzadə, Əlihəsən Ə.Həmzəyev Bioekologiya: arealogiyası, dayanıqlı modeli . Bakı , 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Biologiya
ID:
100713
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
N.Qasımov, N.Əliyeva, S.Tahirli,S.M.Abdullayeva Bitki Anatomiyası. Bakl, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Biologiya
ID:
100714
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.İbrahimov,C.Əliyev R.Bəşirov.şA.Qarayev Botanika. Sumqayıt, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Biologiya
ID:
100733
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
АĞАZЕYNАL А., QURBАNZАDƏ BİO ЕKOLOGİYА: АRЕАLOGİYАSI,DАYАNIQLI MODЕLİ. Bakı, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Ekologiya
ID:
100734
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
E.Ə.Məsimov,H.Ş.Həsənov Bioloji sistemlərin termodinamikası. Bakı, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Ekologiya
ID:
100735
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Y.İsrafilov, D.Şirinova, M.Məmmədov, R.Əhmədova Biosferin ekologiyası. Sumqayıt, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Ekologiya
ID:
100786
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
B.Ş.Barxalov, Y.Y.Hüseynov Bərk cisim elektronikası cihazlarının texnologiyası. Sumqayıt, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100787
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
R.Əliquliyev, Y.İmanverdiyev,V.Musayev Biometrik texnologiyalar. Bakı, İnformasiya texnologiyaları, 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100788
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
R.Hüseynov Birfazalı asinxron və universal kollektor mühərriklərinin layihələndirilməsi. Sumqayıt, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100818
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Nəsiman Yaqublu Bakının qurtuluşu. Bakı, Adiloğlu, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Tarix
ID:
100819
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Mahmudov C. Bakı nefti, neft milyonçuları və Nobel qardaşları. Bakı, Nurlan, 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Tarix
ID:
100841
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Qasımov M., Abdullayev M. Beynəlxalq münasibətlər tarixi ( XX əsr.II hissə,1946-1999-cu illər). Bakı, Bakı Universiteti , 1999
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Tarix
ID:
100854
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
HÜSEYN CİDDİ BUĞURT QALASI. Bakı, 1973
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Tarix
ID:
100877
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Bahəddin Ögəl Böyük Hun imperriyasi. Bakı, 1992
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Tarix
ID:
100920
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Qurbanov Ə. Beynəlxalq Münasibətlərdə din-islam amili. Bakı, Bakı Universiteti, 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fəlsəfə
ID:
100976
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Qafarov Z., Əbilov A. Beynəlxalq xüsusi hüquq. Bakı, Qanun, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Hüquq
ID:
100987
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əliyev E.Ə. Beynəlxalq nəqliyyat hüququ . Bakı, " SeNa" MMC, 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Hüquq
ID:
100994
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Abbasbəyli N.А., Yusifzadə S.Z. Beynəlxalq münasibətlər tarixi ( ən qədim dövrlərdən XIX yüzilliyin 70-ci illərin sonuna qədər) . Bakı , Təhsil NPM , 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Hüquq
ID:
100997
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Mustafayeva S., Cavadova Z. Birinci dünya müharibəsi dövründə beynəlxalq münasibətlər . Bakı , ADPU, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Hüquq
ID:
101001
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əkbərov R Baltikyanı və slavyan xalqlarinin dövlət və hüquq tarixi. Bakı, Qanun, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Hüquq
ID:
101008
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Hacıyeva A. Beynəlxalq münasibətlər tarixi (1871-1919-cu illər). Bakı , Bakı Universiteti , 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Hüquq
ID:
101011
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
L.H.Hüseynov Beynəlxalq Hüquq. Bakı, Hüquq ədəbiyyatı, 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Hüquq
ID:
101031
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Qasımov M., Abdullayev M. Beynəlxalq münasibətlər tarixi ( XX əsr.II hissə,1946-1999-cu illər). Bakı, Bakı Universiteti , 1999
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Politologiya
ID:
101178
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
SƏBİNƏ ALMƏMMƏDOVA BƏXTİYAR VAHABZADƏ POEZİYASININ DİLİ. Bakı, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101201
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Gənciyev G.Ə., Ələkbərov Ə.R., Əliyev A.M., Həsənov N.Ə. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər: (Dərslik). Bakı, , 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101205
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə. Abbasov, Z. Məmmədov, R.Rzayev, Ş.Həmişəyeva Bank işı və elektron bankçılq (Dərslik). Bakı, Qanun, 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101227
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Şəmsəddin Axundov, Məcid Axundov Bazar iqtisadiyyatının əsasları . Bakı, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101228
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Kərimov C. H. , Hüseynov C.A. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər .
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101264
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Novruzov N., İbrahimov E. Büdcə sistemi. Bakı, Adiloğlu, 2012
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101273
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədov N., Hüseynov Z. Bank və maliyyə terminləri lüğəti. Bakı, Azərbaycan ensiklopediyası nəşriyyat-poliqrafiya birliyi, 1996
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101277
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Cəfərov Z. Bazar iqtisadiyyatina kecid dövründə Azərbaycan Respublikasında kollektiv müqavilə. Bakı, Qanun, 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101285
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Feyzullabəyli.Ə.İ,İbişov.E.İ,İsrafilov.H.A Beynəlxalq ticarət İşi. Bakı, Zaman, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101291
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Bağırov M.M. Banklar və bank əməliyyatları. Bakı , Nurlan, 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101322
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədov Z.F. Beynəlxalq valyuta-kredit münasibətləri və xarici ölkələrin pul-kredit sistemi. Bakı, Azərnəşr, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101346
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Feyzullabəyli İ.Ə., İbişov E. İ., İsrafilov H.A, Beynəlxalq ticarət işi. Bakı, Zaman, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101363
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Xankşiyev B Əliyev Ş Büdcə təşkilatlarında uçot və hesabat . Bakı, Şərq-Qərb, 2013
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101376
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Bayramov Anar Biznes və Menecmentin Əsasları. Bakı, Nurlan, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101392
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.H.Tağıyev Bazar iqtisadiyyatının əsasları. Bakı, Maarif, 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101393
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əliyev M, Ağayev S, Mikayılova S, Salahov M Bazar iqtisadiyyatının formalaşmasının əsasları. Bakı, 1998
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101394
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
K.X.Abdullayev, Q.S.Hüseynov Beynəlxalq Biznes. Sumqayıt, Bilik, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101395
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə.H.Əkbərov,A.Ə.Əlizadə Beynəlxalq Marketinq. Bakı, İqtisad Universiteti, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101396
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.H.Tağıyev, S.Fərzəliyev Biznesin Təşkili və idarə edilməsi. Sumqayıt, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101435
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Gənciyev G.Ə., Ələkbərov Ə.R., Əliyev A.M., Həsənov N.Ə. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər: (Dərslik). Bakı, , 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101439
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə. Abbasov, Z. Məmmədov, R.Rzayev, Ş.Həmişəyeva Bank işı və elektron bankçılq (Dərslik). Bakı, Qanun, 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101461
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Şəmsəddin Axundov, Məcid Axundov Bazar iqtisadiyyatının əsasları . Bakı, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101462
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Kərimov C. H. , Hüseynov C.A. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər .
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101499
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Novruzov N., İbrahimov E. Büdcə sistemi. Bakı, Adiloğlu, 2012
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101508
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədov N., Hüseynov Z. Bank və maliyyə terminləri lüğəti. Bakı, Azərbaycan ensiklopediyası nəşriyyat-poliqrafiya birliyi, 1996
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101512
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Cəfərov Z. Bazar iqtisadiyyatina kecid dövründə Azərbaycan Respublikasında kollektiv müqavilə. Bakı, Qanun, 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101520
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Feyzullabəyli.Ə.İ,İbişov.E.İ,İsrafilov.H.A Beynəlxalq ticarət İşi. Bakı, Zaman, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101526
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Bağırov M.M. Banklar və bank əməliyyatları. Bakı , Nurlan, 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101557
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədov Z.F. Beynəlxalq valyuta-kredit münasibətləri və xarici ölkələrin pul-kredit sistemi. Bakı, Azərnəşr, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101581
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Feyzullabəyli İ.Ə., İbişov E. İ., İsrafilov H.A, Beynəlxalq ticarət işi. Bakı, Zaman, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101598
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Xankşiyev B Əliyev Ş Büdcə təşkilatlarında uçot və hesabat . Bakı, Şərq-Qərb, 2013
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101611
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Bayramov Anar Biznes və Menecmentin Əsasları. Bakı, Nurlan, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101627
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.H.Tağıyev Bazar iqtisadiyyatının əsasları. Bakı, Maarif, 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101628
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əliyev M, Ağayev S, Mikayılova S, Salahov M Bazar iqtisadiyyatının formalaşmasının əsasları. Bakı, 1998
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101629
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
K.X.Abdullayev, Q.S.Hüseynov Beynəlxalq Biznes. Sumqayıt, Bilik, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101630
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə.H.Əkbərov,A.Ə.Əlizadə Beynəlxalq Marketinq. Bakı, İqtisad Universiteti, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101631
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.H.Tağıyev, S.Fərzəliyev Biznesin Təşkili və idarə edilməsi. Sumqayıt, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi