Elektron
Kitabxana
ID:
100091
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Kişvəri; tərt. ed., şərh və lüğətin müəl. C. Qəhrəmanov; ön sözün müəl. Ə. Səfərli.- B.: Şərq-Qərb, 2004.
Səhifə sayı:
176 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100092
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
F.Köçərli; tərt. ed., müqəddimə, izah və qeydlərin müəl. R. Qənbərqızı; red. Ə.Mirəhmədov, B.Nəbiyev.- I cild.- B.: Avrasiya Press, 2005.
Səhifə sayı:
560 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100093
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
F.Köçərli; tərt. ed., müqəddimə, izah və qeydlərin müəl. R.Qənbərqızı; red. Ə.Mirəhmədov, B.Nəbiyev.- II cild.- B.: Avrasiya Press, 2005.
Səhifə sayı:
464 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100185
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə. Kərim; tərt. və red. P. Əlioğlu.- B.: Lider, 2004.
Səhifə sayı:
336 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100186
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Nüsrət Kəsəmənli; Tərtib edəni: R. Kəsəmənli; Ön sözün müəll.: N. Cəfərov.- B.: Şərq-Qərb, 2004.
Səhifə sayı:
256 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100187
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə. Kürçaylı; ön sözün müəl. B. Nəbiyev .-B.: Şərq-Qərb, 2004.
Səhifə sayı:
400 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100293
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
F. Kafka; Ön sözün müəll.: M. Qarayev; Burax. məsul: Ə. Güləliyev.-B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
360 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100294
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Farscadan tərcümə edəni, şərhlərin və izahların müəllifi: Rəhim Sultanov; Red.: Məmmədağa Sultanov.- Bakı: Öndər, 2004.
Səhifə sayı:
304 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100295
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
V. Q. Korolenko; [Tərcümə edən. Ə. Əylisli, Ə. Ağayev, H. Şərif, E. Borçalı, Ə. Babayeva; Buraxılışa məsul. Ə. Güləliyev].-B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
304 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100296
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İvan Andreyeviç Krılov; tərt. ed. T.İbrahimova; [buraxılışa məsul. Ə.Güləliyev; tərc. ed. A.Şaiq, M.Seyidzadə, H.Ziya].- B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
144 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100297
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
C.F.Kuper; Tərc. Ə.Zeynalov.- Bakı: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
384 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100298
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ceyms Fenimor Kuper; Tərc.: Ə.Zeynalov; Red.: C.Nağıyev (ön sözün müəllifi), S.Mustafayev.- B.: Öndər, 2005.
Səhifə sayı:
376 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100299
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.İ. Kuprin; Tərcüməçi. İ. Yaqubov.- B.: Avrasiya press, 2006.
Səhifə sayı:
312 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100456
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Hacibalayev H Konstruksiya materiallarinin texnologiyasi. Bakı, İqtisad universiteti, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100512
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
P.Qəhrəmanov,İ.Cabbarov,İ.Səfərli Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi. Sumqayıt, 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100526
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Muxtarov A.İ. Kvant mexanikası . Bakı, Maarif , 1999
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100549
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
V.A,Hüseynov Kvant elektrodinamikası. Bakı, 2012
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100550
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Faik Sultanmuradoğlu Kvant mexanikası kursu. 1. Bakı, 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100551
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Faik Sultanmuradoğlu Kvant mexanikası kursu. 2. Bakı, 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100616
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Mənsimоv K.B., Fеyziyеv F.G., Аslаnоvа N.Х. Kodlaşdırma nəzəriyyəsi. Bakı , Bakı Universiteti , 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kompüter elmləri
ID:
100619
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Qurbanov A.İ., Məmmədov E.M., Hüseynova A.S. Kompüter texnikası və proqramlaşdırma. Bakı, Təhsil, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kompüter elmləri
ID:
100642
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
K.Mənsimov, F.Feyziyev,N.Aslanova Kodlaşdırma nəzəriyyəsi. Bakı, BDU, 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kompüter elmləri
ID:
100643
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.Mahmudov Komputer dilçiliyi. Bakı, Elm və təhsil, 2013
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kompüter elmləri
ID:
100644
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Y.Musayev, N. Hüseynova,K.Əbilov Kompüterin arxitekturası. Bakı, 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kompüter elmləri
ID:
100646
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məhərrəmov A.M., Çıraqov M.İ, Rəhimov K.Q., Şirinova A.F. Kristolografiya və kristallokimya . Bakı, Bakı Universiteti , 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kimya
ID:
100652
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Quliyev T.N. Kimyəvi rabitə. Bakı, Bakı Universiteti, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kimya
ID:
100665
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə.Ağayev,R.Məmmədov Kimya texnologiyasının əsasları. Sumqayıt, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kimya
ID:
100666
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.Əskərov,G.Quliyeva,A.Niyazova Kimyanın tədrisi metodikası. Sumqayıt, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kimya
ID:
100672
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.Petrov Kimya. Moskva, 1981
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kimya
ID:
100738
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Rasim Əliyev Karbon Emissiyaları azalmalarının potensialı-sərvətlərimizdir. Bakı, Kövsər, 2012
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Ekologiya
ID:
100800
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə.Ağamalıyev Klassik mexanika. Bakı, 1998
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100801
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A,İ,Muxtarov Kvant mexanikası. Bakı, Maarif, 1999
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
101043
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Jak Xallak , Muriel Puasson Korrupsion məktəblər, Korrupsion universitetlər: nə etmək olar?. Fransa, UNESCO, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Politologiya
ID:
101261
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əliyev T.Q., Əliyeva Ş.T., Əliyev R.T. Kommersiya fəaliyyətinin əsasları. Bakı, ADNA, 2013
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101414
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
G.Əhmədov Kənd təsərrüfatında innovasiyaların tətbiqi istiqamətləri. Bakı, Elm, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101415
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.Hüseynova Kiçik biznes. Sumqayıt, Bilik, 2013
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101416
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
B.Orucəliyeva,İ.Əmirov Korporativ İdarəetmə. Bakı, 2013
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101427
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
S.Fərzəliyev, A.Tağıyev Kiçik Biznesin təşkili və idarə edilməsi. Sumqayıt, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101496
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əliyev T.Q., Əliyeva Ş.T., Əliyev R.T. Kommersiya fəaliyyətinin əsasları. Bakı, ADNA, 2013
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101649
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
G.Əhmədov Kənd təsərrüfatında innovasiyaların tətbiqi istiqamətləri. Bakı, Elm, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101650
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.Hüseynova Kiçik biznes. Sumqayıt, Bilik, 2013
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101651
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
B.Orucəliyeva,İ.Əmirov Korporativ İdarəetmə. Bakı, 2013
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101663
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
S.Fərzəliyev, A.Tağıyev Kiçik Biznesin təşkili və idarə edilməsi. Sumqayıt, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi