Elektron
Kitabxana
ID:
100086
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
N. Nərimanov; red. R.Mehdiyev; tərt. edən və ön sözün müəl. T.Əhmədov.- B.: Lider, 2004.
Səhifə sayı:
496 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100114
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Õ. Natəvan; Tərt. və ön sözün müəllifi. B. Məmmədov.- B.: Lider, 2004.
Səhifə sayı:
88 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100115
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ömər Faiq Nemanzadə; Tərtib edəni, ön sözün və izahların müəllifi. Ş.Qurbanov.- B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
352 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100116
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Seyid Əbülqasım Nəbati; Tərtib edən. Əbülfəzl Hüseyni; Ön sözün müəllifi. Zaman Əsgərli.- B.: Şərq-Qərb, 2004.
Səhifə sayı:
216 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100117
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İmadəddin Nəsimi; Tərt. åd. Həmid Àraslı; Red. və lüğətin müəllifi: Teymur Kərimli.- B.: Lider, 2004.
Səhifə sayı:
336 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100118
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İmadəddin Nəsimi; tərt. åd. Həmid Àraslı; red. və lüğətin müəl. Teymur Kərimli.- B.: Lider, 2004.
Səhifə sayı:
376 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100119
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Mir Möhsün Nəvvab; Transliterasiya ed. Ə.Məmmədbağıroğlu, A.Ramazanov; Elmi, dini, tibbi qeydləri tərcümə ed. R.Kərimov..- B.: -Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
216 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100120
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
N.Gəncəvi; Tərc.ed.: M.Rzaquluzadə; İzahların müəllifi: Əkrəm Cəfər; Ön sözün müəllifi: Zümrüd Quluzadə.- B.: Lider, 2004.
Səhifə sayı:
256 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100121
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
N.Gəncəvi; Tərc.ed. Abdulla Şaiq.- B.: Lider, 2004.
Səhifə sayı:
432 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100122
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
N.Gəncəvi; - B.: "Lider nəşriyyat", 2004.
Səhifə sayı:
288 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100123
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
N. Gəncəvi; ön sözün müəl. və elmi red. X.Yusifli.- B.: Lider, 2004.
Səhifə sayı:
160 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100124
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
N.Gəncəvi; - B., "Lider nəşriyyat", 2004.
Səhifə sayı:
392 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100125
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
N.Gəncəvi; farscadan tərc.ed. və izahların müəl. X.Rza Ulutürk; ön sözün müəl. X.Yusifli.- B.: Lider, 2004.
Səhifə sayı:
264 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100126
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
N.Gəncəvi; - B., "Lider nəşriyyat", 2004.
Səhifə sayı:
336 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100201
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə. Nəzmi; Tərt. və ön sözün müəll. F.Hüseynov; Red. E. Qasımova.-B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
544 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100202
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
H. Nitqi; Tərt. ed. və ön sözün müəll. S. Nəbioğlu; Red. U. Rəhimoğlu.-B.: Avrasiya Press, 2005.
Səhifə sayı:
152 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100203
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Cabir Novruz; Ön sözün müəllifi: Müşfiq Cabiroğlu.-B.: Lider, 2004.
Səhifə sayı:
288 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100285
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
N.Hikmət; tərtib edəni. A.Babayev.- B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
495 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100324
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
C.Nehru; tərcümə edəni. T.Paşazadə.- B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
344 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100325
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə.Nesin; çevirənlər. Y.Şirvan, O.Orucov, Q.İlkin və b.- B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
240 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100326
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əlişir Nəvai; tərc. ed. Əlağa Vahid, Mirvarid Dilbazi, Məmməd Rahim və b.; ön sözün i. Həmid Araslı.- B.: Öndər, 2004.
Səhifə sayı:
424 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100463
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Qədirov N.B. Nəzəri mexanika kursu. Bakı, Bakı Universiteti, 1997
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100464
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Quliyev S.Ə., Eyvazov E.B. Nəzəri mexanika. Bakı , Azərnəşr, 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100468
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Axundov M.B.,Sadayev Ə.Ş. Nəzəri mexanikadan mühazirələr (Dərs vəsaiti) . Bakı , Bakı Universiteti , 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100513
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İ.Qədirov Nəzəri Mexanika. Bakı, 1990
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100529
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ramazanov M.Ə., Həsənov Ə.Q. Nanotexnologiyadan laborotoriya işləri . Bakı, Bakı Universiteti , 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100554
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Rəna Kazımzadə Nəzəri elektrotexnika. Bakı, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100671
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.Məhərrəmov,M.Bayramov Neft Kimyası və Neft kimyəvi sintez. Bakı, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kimya
ID:
100740
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.Mir-Babayev,A.Xəlilov,Ə.Ələsgərov Neft sənayesinin ekologiyası. Bakı, 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Ekologiya
ID:
100759
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Allahverdiyev S. Nəqliyyat müqavilələri. 1. Bakı, Digesta, 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100763
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Cavadov Ə.Ə. Nəqliyyat ekspedisiya işlərinin təşkili. Bakı, Elm və Təhsil, 2012
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100773
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Tağızadə T.H., Cəfərov F.M., Hüseynov S.X. Nəqliyyatda ətraf mühitin mühafizəsi və təbiətdən səmərəli istifadənin təşkili. Bakı, 1999
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100803
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.İsgəndərov Neft-qaz mədən geologiyası və neft-qaz yataqlarının işlənməsi. Bakı, Maarif, 1968
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100804
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
E.Məsimov,T.Mürsəlov Nüvə Maqnit rezonansı spektroskopiyası. Bakı, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100805
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
E.Məsimov Nüvə Maqnit rezonansı. Bakı, 1992
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100839
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əliyev Fuad, Əliyev Mirabdulla Naxçıvan xanlığı. Bakı, Şərq-Qərb, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Tarix
ID:
100879
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Fuad Əliyev,M.Əliyev Naxçıvan Xanlığı. Bakı, Şərq-qərb, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Tarix
ID:
100887
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Fuad Əliyev, Mirabdulla Əliyev NAXÇIVAN XANLIĞI (1747—1828). Bakı, Azərbaycan dövlət nəşriyyatı, 1996
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Tarix
ID:
100893
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Q.Ə.Pirquliyeva Numizmatikanın əsasları. Bakı, 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Tarix
ID:
101100
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
ZƏHMƏT ŞAHVERDİYEV NAXÇIVAN BÖLGƏSİ XIX-XX əsrin əvvəllərində. Bakı, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Politologiya
ID:
101134
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Hüseynov Süleyman Nitq Mədəniyyəti. Bakı, Yazıçı, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101263
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əliyev A., Qasımov Ə. Naxçıvan Muxtar Respublikası: nəaliyyətlər və problemlər. 2. Bakı, Azərbaycan, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101290
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Atakishiyev.M New oil policy and economic development in Azerbaijan . Bakı, Azpoligraf, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101352
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əliyev A. Qasımov Ə. Naxçıvan Muxtar Respublikası: nailiyyətlər və problemlər. 2. Bakı, Azərbaycan, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101355
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Bəhluloğlu Ə. Neft strategiyası və iqtisadi inkişaf. BAKI, MBM, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101425
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
H.Məmmədəliyev Neft emalının dərinləşdirilməsi və neft-kimay məhsulları istehsalının genişləndirilməsi perspektivləri. Bakı, Elm, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101426
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
T.Əliyev,L.Nanayev Neft-kimya müəssisələrinin idarə edilməsinin təşkilati-iqtisadi səmtləri. Bakı, 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101498
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əliyev A., Qasımov Ə. Naxçıvan Muxtar Respublikası: nəaliyyətlər və problemlər. 2. Bakı, Azərbaycan, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101525
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Atakishiyev.M New oil policy and economic development in Azerbaijan . Bakı, Azpoligraf, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101587
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əliyev A. Qasımov Ə. Naxçıvan Muxtar Respublikası: nailiyyətlər və problemlər. 2. Bakı, Azərbaycan, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101590
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Bəhluloğlu Ə. Neft strategiyası və iqtisadi inkişaf. BAKI, MBM, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101661
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
H.Məmmədəliyev Neft emalının dərinləşdirilməsi və neft-kimay məhsulları istehsalının genişləndirilməsi perspektivləri. Bakı, Elm, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101662
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
T.Əliyev,L.Nanayev Neft-kimya müəssisələrinin idarə edilməsinin təşkilati-iqtisadi səmtləri. Bakı, 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi