Elektron
Kitabxana
ID:
100094
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Qaracaoğlan; tərtib edənlər və ön sözün müəllifləri. İ.Öməroğlu, Q.Namazov - B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
256 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100095
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
S.Qənizadə; tərtib ed. ön sozün, şərhlərin və lüğətin müəl. A.Zamanov; red. H.Araslı.- Bakı.-Avrasiya press, 2006. XX əsr.
Səhifə sayı:
158 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100096
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə.Qəmküsar; tərtib ed. və red. İ.Ağayev.-B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
158 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100097
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Qövsi Təbrizi; tərtib edəni və ön sözün müəllifi. Paşa Kərimov; red. Kamil Allahyarov.- B.: Lider, 2005.
Səhifə sayı:
328 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100098
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Qurbani; tərt., ön söz, qeyd və izahların müəl. Q.Kazımov. - B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
232 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100099
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
H. İ. Qutqaşılı; Ön sözün müəllifi: C. Qəhrəmanov; Tərtib edəni və elmi red.: Ə. Tahirzadə.- Bakı: Lider, 2005.
Səhifə sayı:
224 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100188
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Qabil; ön sözün müəl. Bəkir Nəbiyev.-B.: Şərq-Qərb, 2004.
Səhifə sayı:
248 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100189
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Qasım Qasımzadə; tərt. ed.; N. Qasımoğlu; ön sözün müəllifi. Y. Qarayev.-B.: Avrasiya Press, 2005.
Səhifə sayı:
280 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100190
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Qoca Fikrət; ön sözün müəllifi. Anar.- B.: Şərq-Qərb, 2004.
Səhifə sayı:
248 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100191
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əli Qul; nəşrə haz., lüğət və şərhlərin müəl. E. Əlibəyzadə, Ə. Hüseyni.- B.: Şərq- Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
216 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100300
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
farscadan tərc. ed. R. Sultanov; Red. Ə.Cəfər.- Bakı: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
216 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100301
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
N.Qarin-Mixaylovski; rus dilindən tərc. ed. Ə.Şükürlü, -B.: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
192 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100302
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
N.V.Qoqol.- B.: Avrasiya press, 2006.
Səhifə sayı:
320 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100303
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İ.A. Qonçarov; Rus dilindən tərcümə edən. X. Əzizbəyov B.: Avrasiya press, 2006.
Səhifə sayı:
344 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100304
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.Qorki; [Tərc. M. Arif, H.Şərif].-B.: Avrasiya press, 2006.
Səhifə sayı:
263 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100305
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.Qorki; [Tərc. M. Arif, H.Şərif] I I cild.- B.: Avrasiya press, 2006.
Səhifə sayı:
360 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100306
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A. S.Qriboyedov; Rus dilindən tərcümə edən. Ə.Ziyatay. B.: Avrasiya press, 2006.
Səhifə sayı:
160 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100412
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
tərc. ed. N.Səfərov, E.Ağaoğlu, İ.Vəliyev.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
672 səhifə
Bölmə:
Ədəbiyyat antologoiyası
ID:
100525
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Qəribov Q.İ. Qaz boşalması və plazma fizikası praktikumu . Bakı, 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100647
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Abbasov V.M., Məhərrəmov A.M., Abbasov M.M., Babanlı M.V.,Tağıyeva A.M. Qeyri-üzvi kimya . Bakı , Azərbaycan Milli Ensklopediyası Nəşriyyatı , 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kimya
ID:
100673
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.Əskərov Qeyri-üzvi kimyanın tədrisinə aid praktikum. Sumqayıt, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kimya
ID:
100718
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə.Əliyev,A.Baxşalıyev Qidalanma və həzm fiziologiyası. Bakı, 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Biologiya
ID:
100741
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
F.Allahverdiyev Qarabağın dağətəiyi zonasında eroziya prosesi. Bakı, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Ekologiya
ID:
100820
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Yunus Oğuz Qədim türklər və passionarlıq nəzəriyyəsi.L.N. Qumilyanovun tədqiqatlarında . Bakı, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Tarix
ID:
100828
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əmrahov M.İ., Çingizoğlu Ə., Həsənov H.İ. Qarabağ xanlığı . Bakı , Mütəərcim , 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Tarix
ID:
100840
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Yusifov Yusif Qədim Şərq tarixi. Bakı, Şərq-Qərb, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Tarix
ID:
100869
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Mahmudov Yaqub, Kərimov Şükür Qarabağ, Real tarix, faktlar. sənədlər . Bakı, Təhsil , 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Tarix
ID:
100881
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Q.Qeybullayev Qarabağ. Bakı, 1990
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Tarix
ID:
100882
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əzəmət Rüstəmli Qədim Oğuz yurdu Zəngəzurun türk mənşəli yer-yurd adları. Bakı, 1998
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Tarix
ID:
100883
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
YşYusifov Qədim Şərq Tarixi. Bakı, 1993
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Tarix
ID:
100884
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
L.Qumilyov Qədim türkər. Bakı, 1983
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Tarix
ID:
101060
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Köçərli T. Qarabağ: Yalan və Həqiqət. Bakı, 1998
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Politologiya
ID:
101095
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
MƏMMƏD SƏİD ORDUBADİ Qanlı İllər. Bakı Qafqaz, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Politologiya
ID:
101096
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
YURİ POMPEYEV QARABAĞ QAN İÇİNDƏ. Bakı, 1996
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Politologiya
ID:
101107
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Rəcəbli Ə. QədimTürkcə-Azərbaycanca Lüğət. Bakı, Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101123
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Paşayeva N., Novruzov T. Qədim yunan və roma ədəbiyyati. 2. Bakı, Nurlan, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101163
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İ.Bayramov Qərbi Azərbaycan şivələrinin leksikası. BAkı, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101328
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Musayev A.F., Vəliyev N.N., Quliyev A.S. Qiymətli kağızlar bazarı. Bakı, Səda, 1999
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101342
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Atakişiyev Ç Qazmada istehsalın iqtisadi səmərəliliyini yüksəldilməsi problemləri. Bakı, Elm, 1998
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101563
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Musayev A.F., Vəliyev N.N., Quliyev A.S. Qiymətli kağızlar bazarı. Bakı, Səda, 1999
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101577
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Atakişiyev Ç Qazmada istehsalın iqtisadi səmərəliliyini yüksəldilməsi problemləri. Bakı, Elm, 1998
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi