Elektron
Kitabxana
ID:
100136
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə. Təbrizi; farscadan tərc.edəni, ön söz və şərhlərin müəl. M. Sultanov; red. B.Azəroğlu.-B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
312 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100137
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Saib Təbrizi; tərt. və tərc. B.Azəroğlu; red. M.Adilov.-B.: Öndər, 2004.
Səhifə sayı:
256 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100138
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Xacə Nəsirəddin Tusi; Farscadan tərcümə edəni, ön sözün və şərhlərin müəllifi: R.Sultanov; Red.: M.Nağısoylu.-B.: Lider, 2005.
Səhifə sayı:
280 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100359
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
R.Taqor; rus dilindən tərc. ed. Ə.Səbri.- B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
280 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100360
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
L.N.Tolstoy; rus dilindən tərc. ed. M.Rzaquluzadə, C.Məcnunbəyov; [ön söz. M.Qocayev]Bakı: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
478 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100361
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
L.N.Tolstoy; tərc.ed. B.Musayev I cild.-Bakı: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
376 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100362
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
L.N.Tolstoy; tərc.ed. B.Musayev II cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
392 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100363
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
L.N.Tolstoy; tərc.ed. B.Musayev III cild.-Bakı: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
416 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100364
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
L.N.Tolstoy; tərc.ed. B.Musayev IV cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
344 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100365
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Lev Nikolayeviç Tolstoy; red. hey. Əsgər Quliyev (baş red.) və b.; tərt., ön sözün müəllifi və red. Aqil Hacıyev; tərc.ed. Qılman İlkin, Ənvər Məmmədxanlı, Mustafa Əfəndiyev, Rafiq Ağayev.- B.: Çaşıoğlu, 2004.
Səhifə sayı:
336 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100366
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İ. S. Turgenev II cild.- B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
360 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100367
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M. Tven; Tərcümə edənlər: Ş. Ağayeva, H. Qasımzadə; Ön sözün müəllifi: Z. Ağayev.- B.: Öndər, 2005.
Səhifə sayı:
464 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100368
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Mark Tven; Tərcümə edən: İsgəndər Nəfisi, Elçin Şıxlı.- Bakı: Öndər, 2005.
Səhifə sayı:
336 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100415
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Orucov E.Q. Tətbiqi funksional analizin elementləri. Bakı, BDU , 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100419
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədov Y.C. Təqribi hesablama üsulları . Bakı , Bakı universiteti, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100424
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Sultanov R.L., Hüseynov Ə.M., Cümşüdova N.İ. Təbiətsunasligin əsasları. Bakı, Nasir, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100458
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Kərimov M.Z. Tətbiqi mexanika məsələlərinin həlli. 1. Bakı, Azərbaycan , 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100469
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə.R.Bayramov, N.T.Vəliyev, T.B.Abbasov Tətbiqi mexanika (Ali məktəblər üçün dərslik) . Gəncə , Azərbaycan Texnologiya Universiteti , 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Riyaziyyat
ID:
100557
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
B.Əsgərov Termodinamika və statistik fizika. Bakı, 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100674
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
D.Aşurov tətbiqi elektrokimya. Sumqayıt, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kimya
ID:
100686
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədov Q. Torpaqşünaslıq və torpaq coğrafiyasının əsasları . Bakı , Elm, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Coğrafiya
ID:
100815
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.Əhədov,A.Hüseynov Texniki sistemlərin avtomatlaşdırılmı. layihələndirilməsi. Bakı, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100846
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Budaqov B.Ə. Türk uluslarinin yer yaddaşi. Bakı, Elm, 1994
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Tarix
ID:
100870
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Taleh Şahsuvarlı Tarixi metaroman. Canlanma.
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Tarix
ID:
100908
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
BUDAG BUDAGOV Turkic Toponyms of Eurasia. Bakı, Elm, 1997
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Tarix
ID:
100984
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Dolxanov A.B. Təbiətdən istifadənin hüquqi əsasları . Bakı , Bakı Universiteti , 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Hüquq
ID:
100989
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Nuruyev C.Q., Atakişiyev M.C., Əsgərov Ə.T. Torpaq hüququ (dərs vəsaiti). Bakı, 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Hüquq
ID:
101016
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Nurəddin Kazimov Tətbiqi pedaqogika. Bakı, Çaşıoğlu, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Pedaqogika
ID:
101017
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Rzayev O.H, Məmmədov S.M, İsmayilov Ş.N Təhsilin idarə olunmasının əsasları ( dərs vəsaiti ). Bakı, Mütərcim, 2010
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Pedaqogika
ID:
101035
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Yaqublu N. Türkiyənin azərbaycanlılara müstəqillik mücadiləsində dəstəyi (Sovetlər dönəmi 1920-1991-ci illlər0. Bakı, Abşeron Nəşr, 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Politologiya
ID:
101051
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Jalal Aliyev, Budag Budagov TURKS, AZERBAIJANIANS, ARMENIANS: GENOCIDE OF HISTORICAL TRUTH. Bakı, 2003
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Politologiya
ID:
101078
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.Bədəlov Təhsil və Mədəniyyət üzrə Avropa komissisyası. Bakı, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Politologiya
ID:
101098
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Akif Aşırlı Türkün Xocalı soyqırımı. Bakı, Nurlan, 2005
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Politologiya
ID:
101129
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Rəsulov Ə. Rüstəmov R. Türk Dili. Bakı, Bakı Universiteti, 1991
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101142
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Babayev Yaqub Təriqət ədəbiyyatı: Sufizm, hürufizm. Bakı , Nurlan, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101168
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
B.Xəlilov Türkologiyaya Giriş. Bakı, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya
ID:
101257
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Atakişiyev M.C. Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı. Bakı, Təfəkkür, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101262
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əlirzayev Ə.Q. Turizmin iqtisadiyyatı və idarəedilməsi. Bakı, İqtisad Universiteti, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101274
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İsmayılov K.İ. Ticarətin dövlət tənzimlənməsi. Bakı, Təfəkkür, 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101278
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əlirzayev.Ə.Aslanova.S Turizmin inkişafının sosial-iqtisadi problemləri. Bakı, Adiloğlu, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101339
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İsmayılov İ Ticarətin dövlət tərəfindən tənzimlənməsi. Bakı, Təfəkkür, 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101432
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
R.Hacıyev Təftiş və nəzarət. Bakı, 1999
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101492
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Atakişiyev M.C. Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı. Bakı, Təfəkkür, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101497
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əlirzayev Ə.Q. Turizmin iqtisadiyyatı və idarəedilməsi. Bakı, İqtisad Universiteti, 2011
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101509
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İsmayılov K.İ. Ticarətin dövlət tənzimlənməsi. Bakı, Təfəkkür, 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101513
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əlirzayev.Ə.Aslanova.S Turizmin inkişafının sosial-iqtisadi problemləri. Bakı, Adiloğlu, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101574
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İsmayılov İ Ticarətin dövlət tərəfindən tənzimlənməsi. Bakı, Təfəkkür, 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101668
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
R.Hacıyev Təftiş və nəzarət. Bakı, 1999
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi