Elektron
Kitabxana
ID:
100139
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Molla Pənah Vaqif; Tərtib edəni və ön sözün müəllifi: Həmid Araslı.- B.: Şərq-Qərb, 2004.
Səhifə sayı:
264 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100140
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Mirzə Şəfi Vazeh; Alman dilindən tərcümə edəni: A. Aslanov; Tərtib edəni və red.: F. Sadıqzadə.- B.: Şərq-Qərb, 2004.
Səhifə sayı:
96 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100141
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Nəcəf bəy Vəzirov; tərt. ed. D. Məmmədova; red. T.Məmməd.- B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
424 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100142
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Molla Vəli Vidadi; Tərtib edən: Həmid Araslı; Ön sözün müəllifi və redaktoru: Əlyar Səfərli.- B.: Öndər, 2004.
Səhifə sayı:
128 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100234
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Bəxtiyar Vahabzadə. - B.: "Öndər nəşriyyat", 2004.
Səhifə sayı:
328 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100235
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Bəxtiyar Vahabzadə. - B.: "Öndər nəşriyyat" 2004.
Səhifə sayı:
320 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100236
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə. Vahid; tərt. ed. Q. Məmmədli; R. Quliyev; A. Paşayev; ön sözün müəl. S. Quliyeva.- B.: Lider, 2005..
Səhifə sayı:
472 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100237
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə. Vəliyev;tərt. ed. T.Qaraqaya, S. Vəliyeva; red. U. Rəhimoğlu - B.:AvrasiyaPress, 2005.
Səhifə sayı:
320 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100238
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
S. Vurğun; - B., "Şərq-Qərb", 2005.
Səhifə sayı:
264 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100239
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
S. Vurğun; - B., "Şərq-Qərb", 2005.
Səhifə sayı:
248 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100240
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
S. Vurğun; tərt. ed. A. Salmansoy; red. A. Vurğunqızı.-B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
424 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100241
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
S. Vurğun; tərt. ed. A. Salmansoy; red. A. Vurğunqızış- IV cild: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
400 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100242
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Səməd Vurğun; tərt. ed. S. Quliyeva, A. Salmansoy; red. A. Vurğunqızı.- V cild .-B.: Şərq-Qərb, 2005.
Səhifə sayı:
384 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100369
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
L.Veqa; tərc. ed. T.Əyyubov, F.Əliyev.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
382 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100370
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Jül Vern; Tərcümə edənləri: M.Təhmasib, M.Mustafayev; Ön sözün müəllifi. C.Nağıyev.- Bakı: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
416 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100371
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Jül Vern; Rus dilindən tərcümə ed. və ön sözün müəll. Ə.Ağayev.- Bakı: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
416 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100372
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Jül Vern; Tərcümə edəni: Cabbar Məcnunbəyov; Ön sözün müəllifi: Əziz Gözəlov..- B.: Öndər , 2004.
Səhifə sayı:
552 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100373
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
J. Vern; tərc. ed. İ. Nəfisi, Z. Adbullayev, Ə. Məmmədxanlı; ön söz. C. Nağiyev; [burax. məs. Ə. Güləliyev].- B.: Şərq-Qərb, 2007.
Səhifə sayı:
528 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100374
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Tərcümə ed. B.Musayev; Red. Ə.Quliyev.- B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
288 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100573
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Бартеньев О.В. VISUAL FORTRAN:Новые возможности.
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kompüter elmləri
ID:
100766
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Eyvazov İ., Mövsümov T. Vaqon təsərrüfatı. Bakı, AzTU, 2000
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100767
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Eyvazov İ Vaqonlarin konstruksiyasi və hesabati. Bakı, 1999
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100896
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
İrşad İbrahimov Vətəndaş Tarixi. Bakı, Qanun, 2009
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Tarix
ID:
101210
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədov F.Ə., Musayev A.F.. Sadıqov M.M., Kəlbiyev Y.A., Rzayev Z.H. Vergilər və vergitutma. Bakı, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101225
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Kəlbiyev Y.A. Vergilər və vergitutma: sxem və cədvəllərdə (Dərs vəsaiti) . Bakı , 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101248
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədov F.Ə., Musayev A.F., Sadıqov M.M., Rzayev Z.H., Kəlbiyev Y.A. Vergitutmanın nəzəri və metodoloji əsasları. Bakı, Ozan, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101315
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Musayev A.F., Rzayev Z.H., Sülymanov Q.S. Vergi sistemi. Bakı, 1998
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101317
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Kəlbiyev Y.A. Vergi siyasətinin konseptual əsasları və praktiki aspektləri. Bakı, Elm, 2012
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101320
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Rzayev Z.H. Vergi menecmenti (vergi içinin təşkili və idarə edilməsi). Bakı, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
İqtisadiyyat
ID:
101444
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədov F.Ə., Musayev A.F.. Sadıqov M.M., Kəlbiyev Y.A., Rzayev Z.H. Vergilər və vergitutma. Bakı, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101459
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Kəlbiyev Y.A. Vergilər və vergitutma: sxem və cədvəllərdə (Dərs vəsaiti) . Bakı , 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101483
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Məmmədov F.Ə., Musayev A.F., Sadıqov M.M., Rzayev Z.H., Kəlbiyev Y.A. Vergitutmanın nəzəri və metodoloji əsasları. Bakı, Ozan, 2001
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101550
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Musayev A.F., Rzayev Z.H., Sülymanov Q.S. Vergi sistemi. Bakı, 1998
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101552
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Kəlbiyev Y.A. Vergi siyasətinin konseptual əsasları və praktiki aspektləri. Bakı, Elm, 2012
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi
ID:
101555
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Rzayev Z.H. Vergi menecmenti (vergi içinin təşkili və idarə edilməsi). Bakı, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Vergi və gömrük işi