Elektron
Kitabxana
ID:
100246
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Zəlimxan Yaqub; [Ön söz: Azər Turan; Burax. məsul. Ə.Güləliyev; Tərt. rəssam. N.Əliyeva]. - Bakı: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
248 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100247
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Z.Yaqub; burax.məs. Ə.Güləliyev. - B.: Şərq-Qərb, 2006.
Səhifə sayı:
288 səhifə
Bölmə:
Azərbaycan ədəbiyyatı
ID:
100375
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Y.Q.Vasili; Rus dilindən tərcümə edən. H.Hacıyev.- B.: Avrasiya Press, 2006.
Səhifə sayı:
344 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100376
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
S. A. Yesenin; Rus dilindən Tərcümə edəni: Ə. Kürçaylı; [Buraxılışa məsul: U. Rəhimoğlu].- B.: Avrasiya Press, 2006.
Səhifə sayı:
168 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100377
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əmrə Yunus; Tərtib edən: Bəydilli (Məmmədov) Cəlal; Elmi red. Hacıyev Тоfiq, Кərimli Тeymur.- B.: "Öndər Nəşriyyat", 2004.
Səhifə sayı:
326 səhifə
Bölmə:
Dünya ədəbiyyatı
ID:
100564
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.Zərbəliyev Yarımkericilər fizikası. Bakı, 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100565
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
V.Tahirov Yarımkericilər fizikasının əsasları. Bakı-Sumqayıt, 2012
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100566
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
M.Zərbəliyev Yarımkeçiricilər elektrofiziki parametrlərini ölçmə üsulları. Sumqayıt, 2014
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Fizika
ID:
100679
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
O.Əkbərov,A.Əzizov Yüksək molekullu birləşmələr kimyası. Bakı, 2004
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kimya
ID:
100680
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Ə.Ağayev,Q.Bayramov Yüksək molekullu birləşmələr əsasında kompozisiya materialları . Sumqayıt, 2012
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Kimya
ID:
100689
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Soltanova H.B., Məmmədov C.A. Yaxın və Orta Şərq ölkələrinin iqtisadi və sosial coğrafiyası (dərslik). Bakı , Bakı Universiteti , 2008
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Coğrafiya
ID:
100765
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əliyev Ə., Əliyev K. Yol inşaat material. Bakı, 1997
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
100770
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Qabulzade A.H. Yol təsərrüfatı ve stansiyalar. Bakı, Təhsil, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Texniki elmlər
ID:
101003
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Əliyev M. Yoxsulluğa qarşı mübarizənin hüquqi problemləri. Bakı, Səda, 2006
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Hüquq
ID:
101018
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
Dəmirov A.H, Məmmədov S.M, İsmayilov Ş.N Yeni təlim texnologiyaları və müasir dərs . Bakı, 2007
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Pedaqogika
ID:
101173
Əlavə məlumat:
qeyd olunmayıb
Buraxılış məlumatları:
A.Məmmədova Yardımçı məktəblərin ibtidai siniflərində fonetik anlayışların mənimsənilməsi işinin təşkili. Bakı, 2013
Səhifə sayı:
qeyd olunmayıb
Bölmə:
Filologiya